8 Inspectie. De controle van de administratie der aangesloten banken heeft in het verslagjaar volgens de vastgestelde schema's plaats gevonden. De voortdurende ontwikkeling van de banken, in het bijzonder ten aanzien van het rekening- courant- en giroverkeer, neemt steeds meer tijd in beslag. Onder de „inspectie" vallen, behalve de administratieve controle, ook de controle op het gevoerde beheer, op de credietpolitiek, op de rentabiliteit en op de inrichting van administratie en documentatie. Ook in het afgelopen jaar is weer een aantal banken overgegaan tot mechanisering van de boekhouding, terwijl bij verscheidene andere banken plannen in deze richting bestaan. De voorbereidingen door de afdeling Inspectie van deze reorganisaties, de besprekingen met besturen en raden van toezicht, de hulp bij ziekte en bij vacanties, alsmede bij voorkomende vacatures, vergen veel tijd. In de loop van het jaar werd nog een tweetal assistenten in dienst ge steld. De buitendienst wordt thans uitgeoefend door 24 inspecteurs en 14 adjunct-inspecteurs en assistenten. De banken in Groningen en in een deel van Drenthe worden gecontroleerd door het in Groningen gevestigde rayon bureau, de Zeeuwse en een deel van de Noordbrabantse banken door het rayon bureau te Goes, terwijl in Leeuwarden een inspecteur woonachtig is, die uit sluitend banken in Friesland controleert. Naast de reeds genoemde werkzaamheden wordt veelvuldig een beroep op de afdeling Inspectie gedaan, o.a. voor het verlenen van hulp bij het op maken van de balans, voor het bijwonen van vergaderingen en voor het houden van cursussen en lezingen betreffende het landbouwcrediet. Het aantal banken, dat meermalen per jaar moet worden bezocht in verband met de omvangrijke werkzaamheden, is steeds groeiende en bedraagt thans ruim 70. Bij deze banken heeft het bestuur de statutair voorgeschreven administratieve controletaak voor een belangrijk deel aan de afdeling Inspectie overgedragen. Naast de jaarlijkse en de periodieke inspecties worden de banken als regel tenminste éénmaal per jaar onverwacht bezocht voor het opnemen van kassen, zegels en andere waardepapieren. Van alle controles wordt rapport uitgebracht aan bestuur en raad van toezicht, terwijl de kassier een afschrift van het rapport ontvangt. De binnendienst besteedt speciale aandacht aan op- of aanmerkingen van ernstige aard, waarvan de oplossing urgent is. Jaarlijks wordt door de aangesloten banken tenminste éénmaal een begroting ingediend en door de binnendienst beoordeeld. Op grond hiervan worden talrijke adviezen gegeven betreffende de te voeren rentepolitiek. De resultaten hiervan stemmen tot grote tevredenheid. De besprekingen, welke bij een inspectie worden gevoerd met bestuur en raad van toezicht van de boerenleenbank, worden door ons van bijzondere betekenis geacht ter bewaring van de sterke band, die de aangesloten banken met de Centrale Bank hebben, zowel als voor een juiste bewindvoering. Juridische afdeling. In het verslagjaar nam het aantal in behandeling gegeven z.g. incasso- posten niet onbelangrijk toe. De werkzaamheden, verbonden aan het opmaken van speciale akten, bleven omvangrijk. Voorts werden op velerlei gebied juridische adviezen verstrekt. 9 Andere afdelingen. De afdeling Statistiek heeft de werkzaamheden met betrekking tot de maandelijkse gegevens, die door de boerenleenbanken worden verschaft, verder geïntensiveerd, waardoor de beschikking verkregen werd over cijfers ter be oordeling van de ontwikkeling der voorschot- en credietverlening. Hiernaast werden de maandelijkse gegevens nog uitgebreid met een statistiek over de aan coöperatieve verenigingen verstrekte credieten en leningen, zodat hiermede ook inzicht werd verkregen in de financiering der diverse coöperatieve instellingen door de boerenleenbanken. De bestaande achterstand in de jaarstatistiek wordt geleidelijk inge haald. Binnenkort verschijnen de statistische mededelingen over het jaar 1950 Naast deze statistische werkzaamheden werden tal van adviezen ver strekt betreffende salariëring en pensionnering van kassiers, terwijl ook de administratie van de Stichting Pensioenvoorziening Kassiers door de afdelmg Statistiek wordt verzorgd. De Belastingafdeling van de Centrale Bank, die de aangiften vennoot schapsbelasting van vrijwel alle aangesloten coöperatieve boerenleenbanken verzorgt, kon in de loop van 1952 de aangiften over het boekjaar 1951 benevens de nog openstaande aangiften over 1950 afwerken. De bij de aanslagregeling bestaande achterstand is thans zo goed als geheel ingelopen, waardoor de aanslagbiljetten weer regelmatig beginnen af te komen. De afschaffing van de onderuemingsbelasting bracht voor de afdeling een aanzienlijke werkbesparing. Aangezien thans de belastinginspecties de aangiftebiljetten vroeg in het jaar doen uitgaan, kan ook vlotter worden gewerkt. De aangiften over het boekjaar 1951 leidden tot een totale fiscale winst voor onze boerenleenbanken van 4.300.000,-. Hieruit vloeit een totaal van 863.000,— aan definitieve aanslagen vennootschapsbelasting 1951 voort. De boerenleenbanken betalen behoudens een enkele uitzondering 20 vennoot schapsbelasting volgens het uitzonderingstarief voor besloten credietinstellingen. Vereiste hiervoor is, dat de bedrijfscredietverlening strikt tot de leden beperkt blijft. De boerenleenbanken-handelsverenigingen vallen onder het normale tariefthans 45 tot 52 De uitvoering van de propaganda vond plaats met de daartoe gebrui kelijke middelen, waarbij wederom de meeste aandacht werd geschonken aan de spaarpropaganda. Aan de landelijke jeugdspaar-actie werd deelgenomen door 360 coöpe ratieve boerenleenbanken, waardoor plm. 60.000 jeugdige spaarders bij deze actie konden worden betrokken. Het schoolsparen vond regelmatig voortgang en enige uitbreiding werd verkregen ten aanzien van het aantal deelnemende scholen en leerlingen. Naast het sparen door de jeugd werd nader onderzocht, welke methoden van waarde konden worden geacht om in speciale spaarvormen het sparen aantiekkelijkei te maken voor bepaalde groepen personen. Met de invoering van nieuwe spaar vormen werd een aanvang gemaakt. Door de Centrale Bank werd regelmatig geadverteerd in de vak- en organisatiepers van land- en tuinbouw. Overigens werd door het deelnemen aan tentoonstellingen en het organiseren van propa-

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1952 | | pagina 5