BESTUUR RAAD VAN TOEZICHT DIRECTEUREN ACCOUNTANTS Prof. Dr. G. MINDERHOUD te Wageningen, Voorzitter. Dr. S. F. A. C. M. Baron van WIJNBERGEN te Wassenaar, Secretaris Dr. W. RIP te Voorburg. J. L. HOOGLAND te St. Anna Parochie. Vacature. D. W. LINDENBERGH te 's Heer Arendskerke, Voorzitter. C. S. van BEUNINGEN te Maarsbergen, Secretaris. N. J. H. RAAT te Wervershoof. M. P. van der WEIJDEN te Zevenhoven (Z.H.). H. A. WIND te Sneek. Dr. A. J. VERHAGE te Voorburg. J. BANIS te Almelo. G. J. WILMS te Schoonebeek. W. H. REINDERS te Stedum. Mr. R. J. van BEEKHOFF te Kerk-Avezaath, gem. Zoelen. Jhr. Mr. W. C. HOOFT GRAAFLAND te Bilthoven. Th. J. VISSER te Utrecht. Ir. J. S. KEIJSER te Bilthoven. JONKERS DE JONG te Rotterdam. Overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid van artikel 54 onzer statuten leggen wij hierbij aan U over de rekening en verantwoording over 1952, bestaande uit het jaarverslag met de verlies- en winstrekening over 1952 en de balans per 31 December van dat jaar, met een toelichting op de daarin voorkomende cijfers. Raad van Toezicht en Dit verslag moge worden geopend met een woord van eerbiedige her- Bestuur. innering aan Mr. W. F. F. Baron van Verschuer, lid van het Bestuur der Cen trale Bank, die op 21 Juni 1952 te Beesd overleed. Hij was slechts weinige jaren lid van het Bestuur, lang genoeg echter om het gemis van zijn warme vriendschap en levendige belangstelling diep te doen gevoelen. De heer Van Verschuer was in de Algemene Vergadering van 29 Mei 1952 juist herkozen. In dezelfde Algemene Vergadering werden de heren N. J. H. Raat te Wervershoof en M. P. van der Weijden te Zevenhoven (Z.H.), volgens rooster aan de beurt van aftreden, als lid van Uw raad herkozen. In de vacature, ontstaan door het bedanken van de heer W. J. Klein Lankhorst te Apeldoorn, werd tot lid van Uw raad gekozen de heer Mr. R. J. van Beekhoff te Kerk-Avezaath, gem. Zoelen. De heer Klein Lankhorst over leed op 28 Februari 1953. Er zij hem op deze plaats dank gebracht voor de vele en vruchtbare arbeid, die hij voor het landbouwcredietwezen heeft verricht. Het eehele jaar 1952 heeft zich gekenmerkt door een gunstige ontwik- tDoeestand°m keling van de Nederlandse handels- en betalingsbalans. De verbetering, die in het midden van 1951 in ons economisch verkeer met het buitenland aan de das kwam, is derhalve bestendig gebleken. Het afgelopen jaar heeft ons doen ervaren, dat de Nederlandse eco nomie die zwaar onder de gevolgen van de Koreaanse oorlog heeft geleden, een aanzienlijke veerkracht heeft kunnen opbrengen en een grote terugslag heeft kunnen overwinnen. Dat mag ons vertrouwen in de toekomst tot steun zijn. Wij zullen immers die veerkracht zeer nodig hebben om de inspanning voor de versterking van ons militaire apparaat te kunnen volhouden en met minder om de zware druk te weerstaan, die de overstromingsramp van 1 e- bruari 1953 op onze welvaart zal gaan uitoefenen, ondanks de grote hulp vaardigheid en vrijgevigheid, die ook het buitenland aan de dag legt. Alle beschouwingen over onze economische positie leiden tot het in zicht dat een ruime en lonende export de basis van ons bestaan is. Een groot gedeelte van de activiteit van regering en bedrijfsleven is ook xn het afgelopen jaar gericht geweest op het scheppen van de voorwaarden tot een verdere ont wikkeling van onze uitvoer.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1952 | | pagina 2