Gecombineerde balans activa Bijlage XI ^9 I t ujters in milhoenen 31 Dcc. 1951 .31 Dcc. 1952 Netto Excl. rente 1. Liquiditeiten Kas, Postcheque- en Girodienst en banken Schatkistpapier Leningen aan publiekrechtelijke lichamen met een looptijd van één jaar of korter Centrale Bank 21.7 5.7 0.5 594.4 20.8 7.2 0.2 637.8 2. Debetsaldi In rekening-courant Leningen aan semi-overheidslichamen met een looptijd van één jaar of korter Leningen met overlieidsgarantie idem Leningen aan rechtspersonen met een looptijd korter dan 10 jaar Deelnemingen in idem Voorschotten aan natuurlijke personen, niet vallende onder vaste hypotheken Aardappelwissels Overheidsbetalingen, te verrekenen chèques, enz 3. Beleggingen Effecten Leningen aan publiekrechtelijke lichamen met een loop tijd langer dan één jaar Deelnemingen in i d e m Leningen aan semi-overheidslichamen met een looptijd langer dan één jaar Leningen met overheidsgarantie idem Deelnemingen in idem Leningen aan rechtspersonen met een looptijd van 10 jaar of langer Deelnemingen in idem Vaste hypotheken 4. Diverse rekeningen Aandelen Centrale Bank Gebouwen, meubilair en inventaris Vorderingen wegens bankgaranties Premiezegels Vacantiebonnen Saldo diverse ontvangsten en uitgaven 622.3 666.0 206.9 0.2 0.1 1.4 4.0 24.5 0.5 0.7 146.5 35.5 16.1 1.0 1.5 0.2 51.6 19.6 170.0 4.0 9.1 1.8 8.4 2.2 0.5 238.3 442.0 26.0 1,328.6 203.4 0.1 1.4 3.0 28,3 1.2 0.5 151.8 40.8 13.6 0.9 2.8 0.2 62.0 23.1 196.1 4.0 10.9 1.8 14.6 2.2 0.4 237.9 491.3 33.9 1.429.1 In de verkorte verzamelbalans op blz. 11 gesaldeerd met het saldo der Centrale Bank onder Activa. Bijlage XII

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1952 | | pagina 26