Gecombineerde balans der aangesloten banken. Bijlage XI ACTIVA 49 1. Liquiditeiten Kas, Postchèque- en Girodienst en banken Schatkistpapier Leningen aan publiekrechtelijke lichamen met een looptijd van éen jaar of korter Centrale Bank 2. Debetsaldi In rekening-courant Leningen aan semi-overheidslichamen met een looptijd van één jaar of korter Leningen met overheidsgarantie idem Leningen aan rechtspersonen met een looptijd korter dan 10 jaar Deelnemingen in idem Voorschotten aan natuurlijke personen, niet vallende onder vaste hypotheken Aardappelwissels Overheidsbetalingen, te verrekenen chèques, enz 3. Beleggingen Effecten Leningen aan publiekrechtelijke lichamen met een loop tijd langer dan één jaar Deelnemingen in i d e m Leningen aan semi-overheidslichamen met een looptijd langer dan één jaar Leningen met overheidsgarantie idem Deelnemingen in i d e m Leningen aan rechtspersonen met een looptijd van 10 jaar of langer Deelnemingen in i d e Vaste hypotheken 4. Diverse rekeningen Aandelen Centrale Bank Gebouwen, meubilair en inventaris Vorderingen wegens bankgaranties Premiezegels Vacantiebonnen Saldo diverse ontvangsten en uitgaven (Cijfers in millioenen 31 Dec. 1951 Netto 21.7 5.7 0.5 594.4 206.9 0.2 0.1 1.4 4.0 24.5 0.5 0.7 146.5 35.5 16.1 1.0 1.5 0.2 51.6 19.6 170.0 4.0 9.1 1.8 8.4 2.2 0.5 622.3 238.3 442.0 31 Dec. 1952 Excl. rente 26.0 1.328.6 In de verkorte verzamelbalans op blz. 11 gesaldeerd met het saldo der Centrale Bank onder Activa. 20.8 7.2 0.2 637.8 203.4 0.1 1.4 3.0 28.3 666.0 1.2 0.5 151.8 40.8 13.6 0.9 2.8 0.2 62.0 23.1 196.1 4.0 10.9 1.8 14.6 2.2 0.4 237.9 491.3 33.9 1.429.1 50 guldens) 5. Vrije Reserves Gewone reserve Bijzondere reserves 6. Creditgelden Spaarbank In rekening-courant Nog te verrekenen posten Reserve belastingen Centrale Bank Rekening-courantsaldi andere banken 7. Opgenomen bij de Centrale Bank ingevolge Algemene Vergunning 40 D Diverse rekeningen Gestelde bankgaranties Centrale Bank Premiezegeldepót Centrale Bank Vacantiebonnendepöt Saldo diverse ontvangsten en uitgaven 31 Dec. 1951 Netto 47.9 4.1 1.044.9 195.5 2.2 0.4 0.1 0.1 52.0 1.243.2 16.0' 1.8 8.8 2.5 4,3 17.4 PASSIVA 31 Dec. 1952 Excl. rente 1,328.6 51.8 4.0 1.118.0 223.4 2.6 0.4 0.3 55.8 1.344.7 1.8 15.1 2.3 9.4 28.6 1.429.1

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1952 | | pagina 25