Onkosten. II II I I I I 'S 11 Uil Bijlage V 42 Bestuur: Bezoldiging der bestuursleden 20.000, Reis- en verblijfkosten 6.723,66 26.723.66 Administratie: Salarissen 511.990,31 Inspectie: Salarissen en onkosten 605.617,80 ]ur. afdeling: Salarissen en onkosten 84.658,09 Sociale lasten: Pensioenverzekering en verplichte sociale ver zekeringen 290.042,72 Kosten, bedoeld bij Reiskosten, vacatiën enz. der leden van de Raad de artt. 30, 41 en 49 van Toezicht 3.488,87 der statuten: Verschotten, porti, vacatiën enz. van de leden der Centrale Ringvergadering en van de Finan ciële Commissie 2.006,20 5.495,07 Kosten van accoun- Contrölekosten 13.000, tantsonderzoek: Exploitatie Schoonhouden 16.550,72 kantoorgebouwen: Waterleiding, vuur en licht 13.318,80 Kosten van onderhoud 13.242,09 Assurantie en belastingen 3.018,25 46.129,86 Algemene onkosten: Onderhoud machines 7.372,31 Porti en transportverzekering 100.829,59 Telefoon en telegrammen 13.662,75 Diversen 43.151,99 165.016,64 Zegelkosten: Obligaties, kwitanties, enz5.590,80 Verplichte lidmaat- Kamer van Koophandel, Bedrijfsgroepen, Nat. schappen en giften: Coöp. Raad, enz22.030,34 Materiaal: Kosten van kantoorbenodigdheden 100.904,30 verbonden aan de uitgave van „de Raiffeisen-Bode" 22.303,27 123.207,57 Propaganda: Advertenties, enz50.630,30 1.950.133,16 ZSól'MO LEfollMPO ui|0|S93uee jap lesjoi O mD O kO On t^vO oo oo tv. O voioQ co i- z s 61 U9P9J193801 1 S 61 uapajiaSaoi 0S61 uapaj)a3iin 6161 uapansSaoi uapai)a3jm uapaJiaSaoi gt6i| uapaj(a3)in S 461 uapaj)a3aoj[ ok61 uapajjaSaoi 8?6i uapaJia3aoi /f61 uapaJiaJun «apaJtaJiin CO ON 1-1 U9p9J|93901 z£6\ U9P9493901 l£6i uapaJiaSaoi U9p9J|93)|(l 6361 uapajiadaoi U9p9J}93|)f1 uap9Jj93j|n U9P9J193901 936l U9P9JJ93901 $z6i uapaj(a3aoj, Vz6\ VO ON £ZÓ] U8P9JJ93901 33Ó1 U8P9JJ93901 U9p9Ji93j|fl U9p9J jd3|!f| 3°2 I U9p9J|93)|{] 1 U9P9JJ93901 co co fO On to m *-> -rf Tt* VO I O <D Sb O CA 4-. -ft 0 a ^3 'O b£ 5 "cS 3 S C k. O <D OhQOObZNNZJ

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1952 | | pagina 22