Verlies- en Winst rekening over 1952 22 Activa. Bal ans op 3]i December 1 952. 23 Passiva. Beschikbare middelen Kas Kassiers Belening u/g Deposito's en bankpapier vreemd geld Couponrekening Beleggingen op korte termijn Schatkistpapier 's Rijks Schatkist Effecten Gemeenten, provinciën enz Rekening-couranthouders Debiteuren termijn-affaires Rentedebiteuren Onverschenen rente Landbouwcredieten Landbouworganisaties Beleggingen op lange termijn Gemeenten, provinciën enz116.191.966,22 afDeelnamen locale banken e.a14.562.806,51 Hypotheken7! 7! 7! 77 Geldleningen op L.T54.385.764,59 afDeelnamen locale banken e.a27.469.338,04 Deelnemingen7 7 7 Beleggingen van de reserve Effecten van de reserve Vaste goederen en materiaal Vaste goederen Meubilair Materiaal Diversen Debiteuren borgtochten en garanties Premiezegels B.P.L. bij locale banken e.a Vacantiebonnen bij locale banken e.a Lasten. 399.111,97 1.339.950,31 10.800.000,— 915.960,24 231.519,41 207.700.000,— 109.380.000,— 163.393.422,52 42.468.336,07 1.452.162,35 3.640.830,65 101.618,19 4.714.832,64 101.629.159,71 3.965.941,80 26.916.426,55 1.450.000,— 1,— 1,— 138.649,28 957.012,38 15.990.123,65 2.476.221,60 13.686.541,S 532.851.202,42 58.311.134,10 133.961.528,06 8.273.665,- 138.651,28 747.222.722,79 Onkosten Koersverlies effecten Afschrijving meubilair Afschrijving onderhanden nieuwbouw Afschrijving deelnemingen Storting invaliditeitsfonds Dotatie uitbreidingsfonds gebouwen Gereserveerd voor vennootschapsbelasting Winstsaldo 1.950.133,16 459.505,39 36.070,11 85.406,40 16.666,67 110.000,— 350.000,— 1.200.000,— 1.023.210,80 5.230.992,53 Virect opeisbare schtdden Deposito's locale banken Deposito's landbouworganisaties Rekening-couranthouders Spaarbank Deposanten vreemd geld Crediteuren termijn-affaires Crediteuren Kassiers Nederlandsche Bank Schulden op lange termijn 3)17 Deposito-obligaties S',2% Deposito-obligaties .35!% Deposito-obligaties Invaliditeitsfonds Uitbreidingsfonds gebouwen Reserve Vennootschapsbelasting Reserve premies pensioenverzekering Reserve voor risico effecten Reserve Kapitaal af Aandeelhouders nog te storten Winstsaldo Saldo vorig jaar Winst 1952 Diversen Crediteuren borgtochten en garanties Locale banken e.a. Zegeldepót B.P.L. Locale banken e.a. Vacantiebonnendepót 652.067.645,60 9.308.175,94 31.814.523,50 3.562.938,77 390.449,71 3.639.818,50 3.118.825,05 14.637.428,89 1.660.945,57 2.766.000,- 1.000.000,- 900.000,- 7.504.500,- 3.573.550,- 73.377,83 1.023.210,80 957.012,38 15.990.123,65 2.476.221,60 Intrest Bijdragen locale banken Provisie 720.200.751,53 4.666.000,— 450.000,— 2.100.000,— 1.715.346,45 13.086,18 4.250.000,— 8.800.000,— 3.930.950,— 1.096.588,63 747.222.722,79 Baten. 4.559.807,10 347.942,70 323.242,73 5.230.992,53

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1952 | | pagina 12