18 Premiezegels bij locale Voorraad premiezegels van het Bedrijfspensioen- banken en andere fonds voor de Landbouw bij locale banken en andere mste ingen. instellingen op 31 December 1952. Vacantiebonnen. Voorraad vacantiebonnen van het Vacantiefonds voor de Landbouw bij locale banken en andere instel lingen op 31 December 1952. Deposito's locale banken. Ten aanzien van de passiva van de balans Op 31 December 1951 bedroegen de deposito's der locale banken594.872.947,19 (Hierin is begrepen de storting wegens opname bij de Nederlandsche Bank op grond van de Algemene Vergunning 40 D. ad 16.022.000,-). Op 31 December 1952 was gedeponeerd zodat een vermeerdering te constateren valt van 652.067.645,60 57.194.698,41 Deposanten vreemd geld. Op onze naam, doch voor rekening van derden, in het buitenland uitstaande saldi 390.449,71 Crediteuren termijn affaires. Op deze rekening komen de te gelegener tijd ver vallende verplichtingen voor uit hoofde van termijn aankopen in vreemde valuta. Deposito-obligaties. Op 31 December 1951 stond uit voor een be- draS van3.519.500,- Geplaatst het restant van de per 31 December 1951 uitgegeven series D. en C662.500,— Per 31 December 1952 vond de toewijzing plaats van twee series ad 500.000,— 3/2 10-jarige stukken, serie F. en serie G.)1.000.000,— 1.662.500,- 5.182.000,— Door uitloting verminderd met516.000, zodat op 31 December 1952 nog uitstond voor een be drag van4.666.000,— 19 lnvaliditeitsfonds. Op 31 December 1951 was hiervoor gereserveerd 340.000,- Op grond van de berekening van onze actuaris werd hieraan ten laste van de „Verlies- en Winstreke ning" toegevoegd110.000, 450.000,— Uitbreidingsfonds Op 31 December 1951 was hiervoor gereserveerd gebouwen. een bedrag Van 1.750.000, Toevoeging ten laste van de „Verlies- en Winst rekening" van het lopende boekjaar350.000, 2.100.000,— Reserve Vennoot schapsbelasting. Op 31 December 1951 was hiervoor gereserveerd een bedrag van416.571,77 Betaald werden o.a. de voorlopige aanslag Vennoot schapsbelasting 1951 59.600,- de voorlopige aanslag Vennoot schapsbelasting 1952 29.800,— 89.400,— 327.171,77 Terugontvangen werd aan restitutie op betaalde Vennootschapsbelasting 1950 11.968, 339.139,77 Overgeboekt ten laste van de rekening „Reserve bijzondere belangen" 176.206,68 Ten laste van de „Verlies- en Winstrekening" werd aan deze reserve toegevoegd een bedrag van1.200.000, 1.376.206,68 Reserve voor Vennootschapsbelasting1.715.346,45 Op 31 December 1951 bedroeg de reserve Ingevolge het besluit van de 8.000.000,— Algemene Vergadering van 29 Mei 1952 is hieraan toegevoegd400.000, Overgebracht van „Reserve bij zondere belangen"400.000,-800.000,- 8.800.000,—

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1952 | | pagina 10