Reserve bijzondere belangen. 16 Reserveringen, o.a. ter tegemoetkoming in de pensioenregelingen voor kassiers, zomede de kosten van herstel en nieuwbouw van gedeeltelijk of geheel verwoeste kantoorgebouwen der locale banken, enz.. Per 31 December 1947 In 1948 betaald voor aanvulling op toegekende pensioenen, kosten herstel gebouw ener boerenleen bank, enz Ten laste van de Verlies- en Winstrekening toegevoegd een bedrag, gelijk aan de uitbetalingen tijdens het verslagjaar 800.000.— 26.218.03 773.781.97 26.218.03 800.000.- Crediteuren termijnaffaires. Crediteuren, borg tochten en garanties. Op deze rekening komen de te gelegener tijd vervallende verplichtingen voor uit hoofde van ter mijnaffaires in vreemde valuta, gesloten voor reke- ning van derden. Verplichtingen, ontstaan in verband met door ons afgegeven borgtochten en garanties. Na aftrek van de hiervoren reeds vermelde reserveringen en af schrijvingen geeft de Verlies- en Winstrekening per ultimo 1948 een saldo aan van 934.141.66, te vermeerderen met het onverdeelde saldo over 1947 ad 3.110.15. Wij stellen voor van het bedrag ad f 937.251.81 een bedratf van f 100.000.— toe te voegen aan de „Reserve voor risico effecten", waardoor deze zal stijgen tot 3.800.000.een bedrag van 500.000.toe te voegen aan de Reserve, welke daardoor wordt gebracht op 7.000.000.— en het restant ad 337.251.81 over te brengen naar nieuwe rekening. De controle over de administratie der Centrale Bank werd ook dit jaar gevoerd door de Heren Jonkers en de Jong, (v.h. Dijker, Jonkers en Co.), accountants te Rotterdam. UTRECHT, Maart 1949. Het Bestuur S. E. B. BIEREMA, Voorzitter S. F. A. C. M. van WIJNBERGEN, Secretaris G. MINDERHOUD W. RIP.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1948 | | pagina 9