1 14 De koerswinst is voor het grootste gedeelte ontstaan tengevolge van opbrengst boven de boek waarde bij uitloting, of conversie van obligaties en verkoop van aandelen. In de loop van het jaar werden op grond van de rijksregeling Financiering Woningbouw ten behoeve van leden van het personeel 17 woonhuizen gebouwd. Ten laste van dezelfde rekening werden enkele ver- bouwingskosten gemaakt voor één der percelen aan de Kromme Nieuwegracht en voor het gebouw van het rayonbureau Groningen, gebracht. Het saldo dezer rekening werd op 1.na ten laste van de Verlies- en Winstrekening gebracht. Voorraad aanwezig materiaal op 1 Januari 1948 66.466.43 Kosten voor drukwerken en boekenM 402.526 13 Onkosten, salarissen en sociale lasten M 27 018 79 496.011.35 Opbrengst van verkochte drukwerken en boe ken, verminderd met omzetbelastingj( 387.749 80 108.261.55 Magazijnvoorraad volgens inventarisatie op 31 December 1948 117 370 27 Winstsaldo 9~108 72 Een bedrag van 6.946.76 werd van deze winst ter bestrijding van de kosten van „de Raiffeisen- Bode" aangewend het overschot ad 2.161.96 werd overgeboekt naar de rekening „Onkosten Materiaal Centrale Bank". Debiteuren Op deze rekening komen de te gelegener tijd termijnaffaires. vervallende vorderingen voor uit hoofde van termijn affaires in vreemde valuta, gesloten ten behoeve van derden. Debiteuren, borg- Vorderingen, ontstaan tengevolge van door ons tochten en garanties. i l i ten behoeve van rekeninghouders afgegeven borg tochten en garanties. Deposito's locale banken. Ten aanzien van de passiva van de Balans Op 31 December 1947 bedroegen de deposito's der locale banken (inclusief de deposito's voor één jaar vast) Op 31 December 1948 was gedeponeerd. zodat een teruggang te constateren valt van 898.588.798.09 777.416,810.83 121.171.987.26 15 Hierbij wordt opgemerkt, dat op 1 Januari 1948 een bedrag van 10.752.653.91 ten laste van de Lossingsrekening dei- locale banken naar haar depositorekening werd gebracht. Deposanten in Op onze naam, doch voor rekening van derden vreemd geld. buitenland uitstaande saldif 53.443.28 Deposito-obligaties. Op 31 December 1947 stond uit voor een be drag van600.000. Per 1 Januari 1948 vond de toewijzing plaats van 5 series 2% 10-jarige Deposito-Obligaties, elk groot 500.000.—2.500.000.— 3.100.000.— Door uitloting verminderd met500.000. zodat op 31 December 1948 nog uitstond voor een bedrag van2.600.000. (In November werd besloten lot de uitgifte van 1 serie ad j 500.000.210-jarige stukken de toewijzing dezer stukken vond begin Januari 1949 plaats). Kapitaal voor bij zondere doeleinden. De overwegingen van fiscale aard, welke ons het vorig jaar noopten om in afwijking van de rege ling voor het jaar 1946 het saldo der in 1947 ont vangen restituties niet over te brengen naar het Onderling Waarborgfonds Afd. C, bleven van kracht ten aanzien van dat saldo en vinden eveneens toe passing voor de in het verslagjaar ontvangen resti tuties, aangezien door de fiscus nog geen beslissing werd genomen.. Reserve Belastingen. Op 31 December 1947 was hiervoor gereser veerd een bedrag van Betaald aan vennootschapsbelasting 1946 (voorlopige aanslag) Reserve vennootschapsbelasting 1948 Reserve voor belastingenf f 2.605.482.87 1.338.483.33 1.266.999.54 700.000.— 1.966.999.54 UitbTeidingsfonds Op 31 December 1947 was hiervoor gereser- gebouwen. veerd een bedrag van 750.000. Te vermeerderen met250.000. f 1.000.000.—

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1948 | | pagina 8