L 12 van de in le voeren mechanisatie nog gewacht moet worden op de afleve ring der daartoe bestelde machines. Tengevolge van de vele werkzaamheden bij de locale banken is de materiaal-omzet in het afgelopen jaar weer groter geweest dan in het daaraan voorafgaande. Toelichting bij de Balans De meeste balansposten spreken voor zichzelf, zodat hieronder slechts dan een omschrijving daarvan volgt, indien de korte aanduiding op de Balans daartoe aanleiding geeft. Ten aanzien van de activa van de Balans Deposito s en bank- ]n buitenland uitstaande saldi, verhoogd papier m vreemd geld. met vreemcj ggjj jn portefeuille bij de Centrale Bank. Tevens zijn hieronder reeds afgerekende posten be grepen, welke krachtens verplichtingen uit hoofde van termijntransacties nog voor doorlevering aan de Nederlandsche Bank in aanmerking komen. Scha'kistpapier. Schatkistpapier in portefeuille Nominaal 188.500.000.promessenf 186.591.193.75 Nominaal 92.900.000.- 2 3-jarige biljetten 93.390.289.53 Nominaal 159.100.000.— 25-jarige biljetten 160.147.027.36 Balanswaarde per 31 December 1948 440.128.510.64 Balanswaarde per 31 December 1947 182.256.314.43 Toename in 1948 257.872.196.21 Op 31 December 1947 was het effectenbezit op de balans opgenomen voorf 37.425.002.50 In 1948 is dit bezit door aankoop, omzetting depot 's Rijks Schatkist en conversie vermeerderd met 142.789.332.21 180.214.334.71 en door verkoop, uitloting en conversie ver minderd met 9.933.432.18 zodat de effectenrekening per 31 December 1948 een saldo aangaf van170.280.902.53 Waarde der effecten per 31 December 1948 170.431.438.75 Koerswinst 150.536.22 Hiervan is gebracht ten gunste van de rekening Reserve voor risico effecten" 150.000. Overgebracht naar Verlies- en Winstrekening 536.22 (De waarde der effecten per ultimo December 1948 is evenals vorig jaar voor rentegevende fondsen, welke regelmatig uit loten, berekend naar de gemiddelde aankoopkoers, doch niet boven pari en voor de overige stukken naar de laatstbekende beurskoers). 13 De koerswinst is voor het grootste gedeelte ontstaan tengevolge van opbrengst boven de boek waarde bij uitloting, of conversie van obligaties en verkoop van aandelen. Hypotheken. Qp 1 Januari 1948 hadden wij 254 hypothe caire geldleningen uitstaan tot een totaalbedrag van 2.521.058.90 Afgesloten werden 22 posten tot een totaal bedrag van389.555. alsmede 1 crediethypotheek waarop werd gedispo neerd 15.000. terwijl op de 6 reeds bestaande crediethypotheken gedurende het verslagjaar werd opgenomen 145.690. f 3.071.303.90 Ontvangen werd aan gehele aflossingen van 27 leningen255.812. en van gedeelten van leningen 48.447.15 304.259.15 zodat per 31 December 1948 uitstonden 250 leningen tot een totaalbedrag van2.767.044.75 Deelnemingen. bedrag, waarvoor de Centrale Bank in andere ondernemingen heeft deelgenomen, hetzij in het belang van haar bedrijf, hetzij tot nut van de Nederlandse landbouw1.700.000. Ten laste van de Verlies- en Winstrekening werd hierop afgeschreven150.000. f 1.550.000.— Beleggingen der Op 31 December 1947 was het effectenbezit reserve. cler reserve opgenomen voor5.196.637.50 In 1948 is dit bezit door aankoop en conversie vermeerderd met 3.219.188.07 8.415.825.57 en door verkoop, uitloting en conversie ver minderd met 2.199.599.69 zodat de rekening ..Effecten der reserve" per 31 De cember 1948 een saldo aangaf van6.216.225.88 Waarde van het effectenbezit der reserve per 31 December 1948 6.266.585. Koerswinst 50.359.12 Hiervan is gebracht ten gunste van de rekening Reserve voor koersrisico effecten 50.000. Overgebracht naar Verlies- en Winstrekening 359.12 (De waarde der effecten per ultimo December 1948 is evenals vorig jaar voor rentegevende fondsen, welke regelmatig uit loten, berekend naar de gemiddelde aankoopkoers, doch niet boven pari en voor de overige stukken naar de laatstbekende beurskoers).

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1948 | | pagina 7