10 In de loop van het jaar kon bij alle aangesloten banken weer de jaarlijkse inspectie worden gehouden, ondanks het feit, dat in verband met de slotphase van de afwikkeling der geldzuivering meermalen assistentie moest worden verleend. Tevens kon bij de grotere banken geleidelijk de periodieke controle weer worden ingevoerd. Als gevolg van het regelmatig contact met de besturen der banken werd op organisatorisch gebied op bouwend werk verricht. Naar modernisering der administratie van de locale banken en verhoging van de door deze banken te bieden service wordt krachtig gestreefd. Bij enkele grote banken werd de boekhouding gemechaniseerd. Gebrek aan import van machines is oorzaak, dat de zo zeer gewenste verdere mechanisatie een traag verloop heeft. Alle voor bereidende maatregelen worden echter getroffen om tot snellere invoering te kunnen overgaan. Het per 1 Januari 1948 geopende rayonbureau te Groningen legde in het verslagjaar vele nuttige contacten. De plannen tot stichting van een inspectiebureau te Goes zijn vèr- gevorderd, zodat de inspecteur voor Zeeland zich vermoedelijk binnen afzienbare tijd in Goes zal kunnen vestigen. In de loop van het jaar 1948 werd voor het houden van cursussen en lezingen voor jongeren en het voeren van propaganda in ledenvergade ringen een sterk beroep gedaan op de afdeling inspectie. De inspectiedienst bestaat thans uit 17 inspecteurs en 10 adjunct inspecteurs, benevens 2 assistenten in buitendienst voor de provincie Friesland. Voor de controle op verenigingen en organisaties, welke gefinan cierd worden door de Centrale Bank en de boerenleenbanken, werd een afzonderlijke dienst ingesteld. De in opdracht van de Centrale Bank vervaardigde bedrijfsfilm ,,Het geld van de boer" is zowel in de kringen der eigen organisatie als daar buiten zeer gezocht. Om aan de talrijke aanvragen voor demonstratie van deze film en het geven van advies inzake reclame en voorlichting te kunnen voldoen, werd een afzonderlijke afdeling propaganda opgericht, die samen werkt met de afdeling inspectie. De binnendienst van de afdeling inspectie intensiveerde geleidelijk de statistische verwerking van gegevens, waardoor het o.a. mogelijk is maandelijks in ,,de Raiffeisen-Bode" een recent overzicht te geven van de stand van zaken en de mutaties betreffende de gehele Organisatie het blijft van belang, dat onze leden de voor de verwerking van deze statis tische gegevens noodzakelijke opgaven en inlichtingen regelmatig ver strekken. In toenemende mate wordt aandacht besteed aan budgettering en rentabiliteit van de boerenleenbanken, terwijl talrijke adviezen worden gegeven inzake salariëring en pensionnering van kassiers. Vrijwel alle boerenleenbanken laten de aangiften vennootschaps- en ondernemingsbelasting door de Centrale Bank behandelen. Dit is ook in 1948 geschied. De stand der werkzaamheden is thans zodanig, dat de defi nitieve aangiften over het boekjaar 1946 nagenoeg zijn afgewerkt evenals de definitieve aangiften vermogensaanwasbelasting. De aangiften over het 11 boekjaar 1947 zijn voor het allergrootste deel eveneens ingediend. In ons verslag over 1947 is voor 720 boerenleenbanken als totaal der voorlopige aanslagen in de vermogensaanwasbelasting opgenomen ee:: bedrag van rond 6.200.000. Thans kunnen wij op grond van de inmiddels opgemaakte definitieve aangiften voor 725 banken als totaal der te verwachten definitieve aan slagen een bedrag van 6.110.500.aangeven. Voor deze 725 banken zijn ook de definitieve cijfers bekend aan gaande de belastingdruk over het boekjaar 1946 (vennootschapsbelasting 1946 en ondernemingsbelasting 1947), te weten Totaal belastbaar bedrag vennootschapsbelasting 1946 4.011.000. Totale belastbare bedrijfsopbrengst ondernemingsbelas ting 1947 3.865.000 Totaal belastbaar bedrijfskapitaal ondernemingsbelasting 1947 28.020.000.— De totaal-aanslagen over 1946 beliepen vennootschapsbelasting 1946 403.800. ondernemingsbelasting 1947 595.300. Ook tijdens dit verslagjaar heeft de juridische afdeling zich naast de normale juridische werkzaamheden bezig gehouden met het geven van talrijke adviezen bij de verstrekking van credieten en voorschotten binnen de perken der geldende deblokkeringsvoorschriften. De effecten-aankopen, welke na de bezetting steeds in omvang toe namen, blijken in 1947 haar hoogste punt te hebben bereikt over 1948 kon een verminderde aankoop geconstateerd worden. Een veelvuldig gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid van aan koop van 3 Investeringscertificaten ten laste van de optierekening. Ook was er een belangrijke vraag naar inschrijving 3 Grootboek 1946, voor een groot deel toe te schrijven aan de mogelijkheid tot belasting betaling daarmede. Voor wat de effecten-registratie betreft worde opgemerkt, dat de afgifte van de zgn. eigendomserkenningen vanwege de Raad voor het Rechtsherstel slechts zeer geleidelijk geschiedt. Ook werden vele stukken, waarvoor door voormelde Raad een zgn. verwervingsverklaring was uit gereikt, erkend en als zodanig geaccepteerd. Gedurende het verslagjaar bleven de loket- en verzendwerkzaam- heden belangrijk. Het verwerken van ongeveer 800.000 giro-opdrachten, ontvangen van de locale banken en de landbouworganisaties tot een totaal-bedrag van circa 1.100 millioen had een vlot verloop. De omzet over de giro rekeningen van de Nederlandsche Bank bedroeg 1.200 millioen, die over de rekening bij de Postchèque- en Girodienst 170 millioen. De incasso van chèques, wissels en kwitanties nam in de loop van het jaar wederom in omvang toe de omzet over onze buitenlandse bank rekeningen steeg in belangrijke mate. De werkzaamheden op de afdeling boekhouding hebben zich aan gepast aan de gang van het bedrijf, hoewel voor de volledige toepassing

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1948 | | pagina 6