u s/ LASTEN COÖPERATIEVE 3 J> BOERENLEENBANK Spaar gelden INTEREST Lopende rekening ONKOSTEN Reserve Bijdrage Cenlrale Bank Preraicn Waarborg, fondsen 1 Groningen 2 Friesland 3 Drente 4 Overijsel 5 Gelderland 6 Utrecht 7 Noord-Holland 8 Zuid-Holland 9 Zeeland 10 j Noord-Brabant Totaal 1063465 1821630 1208577 1472947 3628365 679152 2197014 2611851 1084640 179100 15946746 486310 23415; 152726 64123 164055 65974 322900 463291 177667 47325 2178531 Afschrij ving 16 55 7i '3 49 11 06 74 38 4 7_ 80 25270 4451 43 23849 10437189 21305 9503J73 17960 32325121 36S07 11673 23041 40191 2756 >3438o 10423 °2 I 445 55 10 1 55918 15 i 1S8S7 49 5 50 259893 3083 37928 27295 26748 59530 15087 49657 60978 22958 47 >4 335736 13427 21784 16564 12202 46121 33>7 49322 35413 10999 2492 211646 Salaris personeel. premie -f diversen RESERVERINGEN Diverse Reservering belastingen reSer" veringen 594473 680152 479044 515380 108927009 275361172 >135217 95 1412111 27 389687 04 9653485 666723451 3493678 59469)99 23108:10 39973 04 I 25220'62 25252 20 >38425138 IO8655 IO 22536IO6 8035 30 585612157 IO5OO 2250 2000 185OO 49908 2I30O I229I 36016 6935 4C00 163701 35 72, V. Gecombineerde Balans met Verlies- en Winstrekening der 722 aangesloten Bezittingen. Liquide middelen Kas, Giro, Banken enz Centrale Bank incl, vaste deposito's Bedrijfscredieten Voorschotten particulieren Hypotheken Debetsaldi in lopende rekening Overheidsbetalingen Beleggingen Aardappelwissels Schatkistpapier Effecten Deposito-Obligaties Centr. Bank Deelneming in leningen aan publiekrechterlijke lichamen Voorschotten aan publiekrechterlijke lichamen Immobilia Kantoorgebouwen Andere vaste goederen Meubilair Aandelen Centrale Bank Aandelen Grondkapitaalbank Te vorderen rente Voorschotten Effecten Provisie en kosien Zekerheidstellingen Diversen Verllies 18.245.963 875.366.213 95 42 10.051.20, 53.781.619 83.895.175 230.950 05 85 94 42 147-958.950 26 5.859.260 30.547.292 [08.744.695 521.220 20.341.628 27-217.733 64 34 52 95 69 •93.231.831 '4 2.254.086 793-947 156.875 2.242.750 58 62 46 5.447.659 66 48200 571.596 1.327.082 32 •5 1.898.678 10.175 319-974 282.172 226.629 47 63 92 70 08 1 1.243.036.449 Lasten. VERLIES- EN Intrest Spaargelden Lopende rekening Cenlrale Bank Reserve Onkosten Jaarl. bijdrage aan de Centrale Bank Premiën Waarborgfondsen Centrale Bank Afschrijvingen Salaris kassier en personeel, pensioenpremie en diversen Reserveringen voor belastingen diverse reserveringen Winst 15.946.746 2.178.53 •34-38o 5o 259.89325 335-736 211.646 6.667.234 51 585.612 57 •63-7011I5 18.259.658 749-313,72 .248.02602 28.731.50832 15 Winst Totaal B AT E N INTEREST PROVISIE Verlies Voor schotten Lopende rekening Effeclen, Deelnemingen, Schatkistpapier I Centrale Bank Voor schotten 1499: 197064 222995 170385 367893 9S961 422021 420172 173227 25378 2248026 02 2409147 30S273S 2164056 2347724 5599498 1206503 4394447 5244598 1910296 372496 8731508 14527141 138287 149755 1295661 788709 105687 325759 3S0739 135019 10513 3475405 199546)99 19135345 248465179 167819110 43844922 87406 59 415285 50 626112- 16369447 5836401 2596497 12 475169 6l06l8 303214 372713 871230 I8.238 741563 705453 359521 53 269 4673991 4«S 1457311 06 1007 26 24 2066053 4 j 422 SO 71 140224 237 721I72 50 445467)14 2297|0S OS 3377106)69 237864 52 804206 I 2 722 38 41 265693,s)o8 3658 90 02 328795003 2 140 95 34 i93-'77p4 1213 81 00 23435080 23303 16924903(34 14796 57 Lopende rekening Diversen 12137 90 3S51 98 12681 58 24630 80 36532 55 3563(53 121115 32 106454 29 2101S 85 7970)20 349957 404 6163 7828646 39983 55 3216667 3856257 8412 48 24354: '3 14781 20 68017 SS 1707379 16433)45 7245 44 8393360 46193I06 11899903 16750 58 3212209 4428 82 6505^04 1290)58 409327 97 j 226629)08 Coöp. Boerenleenbanken, resp. op 31 December 1947 en over het jaar 1947. LANS'Schulden. Verplichtingen aan derden. Spaargelden Creditsaldi in lopende rekening Overheidsbetalingen Geldkaarten en B.B. 100. - Banken Eigen Kapitaal. Gew. Reserve Bijz. reserve Reserve Koersverschillen Reserve Dub. Debiteuren Pensioenfonds Belastingen Nog te betalen Rente, Prov. en Kosten Diversen Winst ƒ988 212. 33 .73' -869 40 588.036)05 859.020 18 j 256.527.13 282.395 29 329.437 26 I 881748 24 255.514 19 108.429)15 510. in 44 f 1202.717.848 36.085.240)28 1.632.869 96 187.286 21 165.178 71 2.248.026:02 1.243.036.449)23 WINSTREKENING. Baten. Intrest Voorschotten Lopende Rekening Effecten Centrale Bank Provisie Voorschotten Lopende Rekening Diversen Verlies 3.475.405 37 2.596.497 12 4.673.991 87 16.924.903 34 14.796 57 349 957 27.670.797)70 364-753 57 469.327 97 226.629I08 \\f 28.731.508)32

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1948 | | pagina 30