ONKOSTEN, '5> 'S •3 g •8 u O TLTL r- -1 m Bijlage V. 38 Bestuur: Bezoldigingen der 4 bestuursleden20,583,33 Reis- en verblijfkosten4,518.59 25,101.92 Administratie: Jaarwedden en bezoldigingen312,079.86 Inspectie: Jaarwedden, bezoldigingen en onkosten 417.214.02 Jur. afdeling: Jaarwedden, bezoldigingen en onkosten 50.718.63 Sociale lasten: Pensioenverzekering en verplichte sociale ver zekeringen 197.348.03 Kosten bedoeld bij Reiskosten, vacatiën enz. der leden van de de artt. 30, 41 en 49 Raad van Toezichtf 3.073.56 der statuten: Verschotten, porti, vacatiën enz. van de leden der Centrale Ringvergadering en Financiële Commissie 1.673.4.746.56 Kosten van accoun- Kosten accountant 9.000. tantsonderzoek: Exploitatie van het Schoonhouden 11.646.78 kantoorgebouw: Waterleiding, vuur en licht 7.447.13 Kosten van onderhoud 35.660.52 Assurantie en belastingen2.106.44 56.860.87 Algemene Porti en transportverzekering71.666.50 onkosten: Telegrammen en telefoon9.162.64 Diversen 26.950.35 107.779.49 Zegelkosten: Van obligaties, kwitanties, enz9.753.01 Verplichte lidmaat- Van de Kamer van Koophandel, Bedrijfsgroe- schappen en giften: pen, Nat. Coöp. Raad, enz16.977. Materiaal: Kosten van kantoorbenodigdheden55.340.42 Propaganda: Advertenties enz62.753.03 Jubileum: Diverse kosten 40.003.70 1.365.676.54 G (O CD _G CO u CO G co T3 co co O G cS CD G ■Ui _G CJ G Cu O t-i CS CS .G CD G CO -5 Tl c 03 CO "es u co 2 G co G CS TS -G O N CO cu CD J2 CQ 8WI "33018 do U3i|iiea uajo|sa3uee jap |ee|oi uapajjaSjm -t- os uapajiaSaoi gï61 uapajia3jm S t61uapajjaSaoi of61 uapajja3aoi 8 C61 uapaj|a3aoi ££6i uapajjaSjin «n uapaj|a3|if) rO Os uapajjaSaoi zïó\ uapaj|a3aoi i£6i uapajja3aoi O PO 0\ uapaj|a3|jn uapaj|a3aoi 6z6i uapaj|a3aoi co uapajia3|;n Os uapaj|a3eoi uapajja3jm uapaj|a3aoi gzói uapaj|a3aoi Szói uapaj{a3aoi fzói uapajjaSaoi £z6i uipaj|a3aoi zzói uapaj|a3aoi Os uapajiaSjm uapaj|a3aoi O O uapaj)a3||fi uapajjaSaoi Os uapajjaSiin uapajjaSaoi 8'6i uapajiaSaoi uapaj|a3||f] uapaj|a3aoi 9161 uapaj(a3aoi u-> upMiin Ij E uapaj|a3aoi I i i i i i -lil i i l i i - 0\ fo "I I I i ii i -iii po Os po M PI VO j NOO fOfO I I I I - m" rt -± if- CJ Tt MVO I ro\0 fON N O I M - -t ro 't I «Ti o 5 e •co c o -2 J3 c-a jd "cc i_ V. Q c Os.QOOD!2nnZ j

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1948 | | pagina 20