BALANS OP 31 DECEMBER 1948. VERLIES- EN WINST REKENING ACTIVA. 19 Beschikbare middelen Kas Kassiars Nederlandsche Bank Beleningen u/g Deposito's en bankpapier vreemd geld Couponrekening Fondsenrekening Chèquerekening Beleggingen op korte termijn Schatkistpapier Effecten Gemeenten, Provinciën, enz. Debiteuren Defensieschadecredieten Rentedebiteuren Onverschenen rente 282.542,96 5.254.13 Landbouweredieten Locale banken Landbouworganisaties Beleggingen op lange termijn Gemeenten, Provinciën, enz. af Deelname locale banken e.a. Hypotheken Geldleningen op lange termijn af Deelname locale banken Deelnemingen 96.999.973.52 22.512.602.88 3.105.600.— 120.000.— Beleggingen der reserve Effecten der reserve Vaste goederen en materiaal Vaste goederen Meubilair Materiaal Diversen Debiteuren termijnaffaires Debiteuren borgtochten en garanties 2.042.713.74 1.015.211.84 175.764.50 1.015.689.09 2.677.278.26 3.600.000.— 887.647.94 6.502.01 23.518.80 112.500.82 440.128.510.64 170.431.438.75 81.383.129.86 287.797.09 30.941.09 3.817.184.59 18.473.69 29.409.566.45 74.487.370.64 2.767.044.75 2.985.600.— 1.550.000.— 6.266J585.— 1.— 1.— 117.370.27 8.498.901.42 696.079.002.02 29.428.040.14 81.790.015.39 6.266.585.— 117.372.27 822.179.916.24 Direct opeisbare schulden Deposito's locale banken Deposito's Landbouworganisaties Deposito's Particulieren14.593.906.38 Gedeponeerde gelden voor defensie schadecredieten 5.294.48 Lossingsrekening Spaarbank Deposanten in vreemd geld Crediteuren Uitgelote Deposito-Obligaties Te betalen coupons Kassiers Schulden op lange termijn 2%.% Deposito-Obligaties 3% Deposito-Obligaties Onderling Waarborgfonds Kapitaal voor bijzondere doeleinden Invaliditeitsfonds Uitbreidingsfonds gebouwen Reserve voor belastingen Reserve voor premies pensioen Reserve mechanisatie der administratie Reserve bijzondere belangen Reserve voor risico effecten Reserve Kapitaal af Aandeelhouders nog te storten Diversen Crediteuren termijnaffaires2.042.713.74 Crediteuren borgtochten en garanties 1.015.211.84 Saldo vorig jaar Winstsaldo 1948 777.416.810.83 2.530.506.82 14.599.200.86 11.365.21 3.105.016.31 53.443.28 2.002.638.63 33.500.— 1.404.78 1.203.526.47 2.250.000.— 350.000.— Lasten. 3.714.000.— 1.093.900.— 3.110.15 934.141.66 PASSIVA. Onkosten Ondernemingsbelasting Afschrijving Gebouwen Afschrijving Meubilair Afschrijving Deelnemingen Bijdrage Onderling Waarborgfonds Afd. A. Bijdrage Onderling Waarborgfonds Afd. B. Bijdrage Onderling Waarborgfonds Afd. C. Storting Invaliditeitsfonds Gereserveerd voor bijzondere belangen Dotatie Uitbreidingsfonds gebouwen Gereserveerd voor Vennootschapsbelasting Winstsaldo 1.365.676.54 394.460. 274.449.58 61.683.50 150.000.— 6.000.— 25.000 25.000.— 10.000.— 26.218.03 250.000.— 700.000.— 934.141.66 4.222.629.31 Intrest Bijdrage locale banken Provisie Koerswinst effecten 800.957.413.19 2.600.000.— 578.982.09 112.744.19 220.000.— 1.000.000.— 1.966.999.54 101.620.11 84.805.31 800.000.— 3.700.000.— 6.500.000.— 2.620.100.- 937.251.81 f 822.179.916.24 Baten. 3.681.618.80 194.311. 345.804.17 895.34 4.222.629.31

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1948 | | pagina 10