RAPPORT Accountantsverklaring. 16 Ondergeteekenden verklaren, dat zij de boekhouding en de jaarstukken over 1945 van de Coöperatieve Centrale Raifleisen-Bank te Utrecht hebben gecontroleerd. Op grond van hun onderzoek zijn zij van meening, dat de balans per 31 De cember 1945 met de bijbehoorende resultatenrekening een juist beeld geeft van resp den financiëelen toestand per dien datum en van de resultaten in 1945 behaald. Rotterdam, 6 September 1946. DIJKER, JONKERS Co. (Get.) A. C. J. Jonkers. 17 VAN DE FINANCIËELE COMMISSIE 1945. Ondergeteekenden, aangewezen door de Coöperatieve Boerenleenbanken respectievelijk te Westervoort, Almelo en Leiden, vormden voor het afgeloopen jaar de Financiëele Commissie. Op 12 Februari 1946 deed de Commissie een onverwachte kasopname bij de Centrale Bank. In kas moest zijn en was in geldmiddelen aanwezig een bedrag ad 677.586,29. Op 4 Juni 1946 werd een aangekondigd bezoek gebracht en werd het laatst-uitgebrachtc rapport inzake de controle van de boekhouding over het derde kwartaal 1945 nauwkeurig in gezien en behandeld. Geconstateerd werd, dat door den directeur, den Heer Hooft Graafland de maandelijk- sche kascontrole geregeld is uitgevoerd. Het kassaldo per 31 December werd vergeleken met de proefbalans per 31 December 1945, alsmede het kassaldo met de saldibalans per 30 September 1945. Op 16 September 1946 werd het laatste bezoek gebracht en werden de verlies- en winst rekening over 1945 en de balans per 31 December 1945 nagegaan. De verrichte werkzaamheden gaven geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen. De gewenschte inlichtingen werden welwillend verstrekt. De Commissie heeft behoefte ook dit keer weer uiting te geven van haar bewondering voor de wijze, waarop door directie en personeel de belangen der bank gedurende het bij zonder moeilijke jaar 1945 zijn behartigd, het jaar van de bevrijding en het jaar der geld- saneering. Westervoort, 1 Almelo, 16 September 1946. Leiden, (Get.) R. J. de Theye. J. H. Grobben. Tj. Kuypers.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1945 | | pagina 9