BALANS OP 3 VERLIES- EN WINST DECEMBER 1945. REKENING 14 ACTIVA. Beschikbare middelen: Kas Kassiers Deposito's en bankpapier vreemd geld Couponrekening Beleggingen op korten termijn: Schatkistpapier Effecten Gemeenten, provinciën, enz. af Deelname locale banken Debiteuren tegen zekerheidsstelling Defensieschadecredieten Rentedebiteuren Onverschenen rente Zekerheidsstelling belastingen 73.321.025.72 150.000.— 156.817.37 130.809.40 Landbouwer edieten: Landbouworganisaties Beleggingen op langen termijn: Gemeenten, provinciën, enz. af Deelname locale banken Hypotheken Geldleeningen op langen termijn af Deelname locale banken 41.318.803.56 26.408.399.32 379.600.— 180.000.— Beleggingen der reserve: Effecten der reserve Vaste goederen en materiaal: Vaste goederen Meubilair Materiaal 2.972.576.61 6.776.813.52 223.035.56 58.610.81 1.384.489.541.15 39.375.300.01 73.171.025.72 287.626.77 116.558.10 608.760.44 1.008.000.— 11.555.930.97 14.910.404.24 2.452.790.35 199.600.— 5.434.743.25 1.— 1.— 22.863.09 10.031.036.50 1.499.056.812.19 11.555.930.97 17.562.794.59 5.434.743.25 22.865.09 1.543.664.182.59 Lasten. 15 PASSIVA. Direct opeischbare schulden: Deposito's locale banken Deposito's Landbouworganisaties Deposito's particulieren Gedeponeerde gelden voor defensie schadecredieten Spaarbank Deposanten in vreemd geld Crediteuren Uitgelote Deposito-Obligaties Te betalen coupons Kassiers Nederlandsche Bank Hulpcentrales Schulden op langen termijn Deposito's voor één jaar vast 3 Deposito-Obligaties 3 y2% Onderling Waarborgfonds Kapitaal voor Bijzondere Doeleinden Invaliditeitsfonds 9.843.123.82 145.809.30 Onkosten Belastingen Afschrijving meubilair Afschrijving vorderingen Storting Invaliditeitsfonds Gereserveerd voor premies pensioenverzekering Reserve mechanisatie der administratie Gereserveerd voor vennootschapsbelasting Winstsaldo 857.565.94 210.424.20 2.320.95 56.122.70 10.000.— 150.000.— 100.000.— 650.000.— 1.567.024.47 Uitbreidingsfonds gebouwen Reserve voor vennootschapsbelasting 1944/1945 premies pensioenverzekering mechanisatie der administratie Reserve Reserve voor risico effecten Kapitaal af: Aandeelhouders nog te storten Verlies en Winst 1944 idem 1945 1.453.177.741.55 4.146.849.80 9.988.933.12 4.375.432.49 171.326.69 1.302.725.15 124.000.— 32.341.05 7.224.332.16 7.804.299.91 4.814.717.87 35.293.400.— 1.100.000.— 2.225.000.— 4.300.000.— 1.750.000— 2.607.000.— 1.022.000 476.227.40 1.567.024.47 1.493.162.699.79 38.618.400.— 290.674.65 152.156.28 130.000.— 150.000.— 1.232.000 150.000.— 100.000.— 6.050.000.— 1.585.000.— 2.043.251.87 1.543.664.182.59 Baten Intrest Jaar], bijdrage der aangesloten banken, ingevolge art. 17 sub 7 der statuten Provisie Koerswinst effecten 3.444,832.14 121.419.12 29.518.25 7.688.75 3.603.458.26 3.603.458.26

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1945 | | pagina 8