12 Beleggingen der nn i j reserve. „Ti'6" de,r reserve vertegenwoordigden op 1 Januari 1945 een bedrag vanf s ,1Q Verminderd door uitloting met236 800 Het saldo dezer rekening is derhalve7 5 449 o,QW De waarde der effecten der reserve per ultimo December (evenals vorig jaar voor rentegevende fond sen, welke regelmatig uitloten, berekend naar den ge middelden aankoopkoers en de overige stukken naar den laatstbekenden beurskoers) bedraagt5,434 743 25 zoodat er een koerswinst is van7 1 823 75 Ten aanzien van de passiva van de Balans DCPOS"°Locale Banken. °P 31 December ™as door de locale banken m rekening-courant en voor één jaar vast tezamen ge- deponeerd 1 488 471 141 55 (waaronder begrepen een bedrag van f 19.760 900 deelname in geblokkeerd Schatkistpapier). Op 31 December 1944 was het bedrag der deposito's 697.706.590.28 zoodat de toename gedurende 1945 neerkomt op een b6drag Va"790.764.551.27 Op 31 December 1945 was door geen enkele bank gebruik gemaakt van het toegestane crediet. Deposanten in Op onzen naam, doch voor rekening van derden vreemd geld. in het buitenland uitstaande saldim 326 6g Hulpcentrales. Het betreft hier het saldo van enkele hulpcen trales, waarvan de administratie per 31 December 1945 nog' niet naar de Centrale Bank was overgebracht 4.814 717 87 Deposito-Obligaties. De gebruikelijke uitlotingen bleven dit jaar op grond der bestaande voorschriften achterwege. Het bedrag der geplaatste obligaties was groot 3.325.000. Kapitaal voor Op 31 December 1944 was dit grootf 120.409 58 Bijzondere Doeleinden. Bijgeschreven aan rente over 1945 3 245 Door locale banken gedurende 1945 gerestituëerd 28.501.70 Said° 152.156.28 Reserve voor premies De als gevolg van de economische omstandig- pensioenverzekering. heden verhoogde salarissen brachten ook een verhoo ging van den maximum pensioengrondslag met zich mede. Wij hebben gemeend voor de daaraan in de komende jaren verbonden premiekosten een bedrag te moeten reserveeren van 150 000 Reserve voor mechanisatie der administratie. 13 In verband met de belangrijke uitbreiding .der administratie is een verdere doorvoering der mechani satie noodzakelijk. Voor de aanschaffing van de daarbij noodzakelijk geachte en reeds in bestelling gegeven machines is gereserveerd een bedrag van Het Reservefonds is sedert de vaststelling van de Balans en de Verlies- en Winstrekening over 1943 ongewijzigd gebleven (de voorgestelde verdeeling van de winst over 1944 groot 476.227.40 is nog niet goed gekeurd) en derhalve op de Balans van dit jaar weder om opgenomen met 100.000.- 4.300.000.- Reserve voor risico effecten. Zie hiervoor de aanteekening ten aanzien van de Reserve 1.750.000 Ten aanzien van de Verlies- en Winstrekening. Behoudens met de hierboven vermelde posten werd de Verlies- en Winst rekening belast voor 210.424.20, zijnde het bedrag van de ondernemings- en vermogensbelasting, zoomede voor 650.000.te bestemmen als reserve voor de over het verslagjaar te betalen vennootschapsbelasting, terwijl wij voorzichtigheidshalve voor mogelijk verlies op een in liquidatie getreden organisatie en een waarschijnlijke kleine molestschade een bedrag van 56.122.70 meenden te moeten reserveeren. Na aftrek dezer posten resteert een winst-saldo van 1.567.024.47. Wij stellen voor van dit saldo 250.000.toe te voegen aan de „Reserve voor risico effecten", waardoor deze (met inbegrip van de toevoe ging ad 250.000.uit de winst over 1944) zal stijgen tot 2.250.000. een bedrag van 50.000.toe te voegen aan het „Uitbreidingsfonds gebou wen", welk fonds daardoor (met inbegrip van de toevoeging ad 25.000. uit de winst over 1944) zal stijgen tot 225.000.terwijl wij het restant ad 1.267.024.47 (vermeerderd met het saldo van de Verlies- en Winst rekening 1944 ad 1.227.40) wenschen te reserveeren voor de te ver wachten belastingheffingen. UTRECHT, Augustus 1946. Het Bestuur S. E. B. BIEREMA, Voorzitter. J. L. NYSINGH, Vice-Voorzitter. J. S. KEIJSER, Secretaris. S. F. A. C. M. van WIJNBERGEN, Vice-Secretaris. A. van der DEURE.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1945 | | pagina 7