10 Boekhouding. Na de bevrijding diende in de eerste plaats de achterstand inge haald te worden, welke tijdens de laatste maanden van de bezetting door het ontbreken van bewegingsvrijheid, voedsel, verwarming, was ontstaan. Ondanks de vele moeilijkheden, welke een gevolg waren van de verbreking der verbindingen en de decentralisatie, zou het mogelijk geweest zijn binnen niet te langen tijd weer te komen tot een normale administratie, indien de saneeringsmaatregelen ten opzichte van ons betaalmiddel niet hun invloed op den verderen gang van zaken hadden doen kennen. Het systeem der werkwijze onzer 731 banken bracht onze Organi satie ten opzichte van de commerciëele bankinstellingen in zulk een abnor male positie, dat zelfs ondanks de grootste krachtinspanning en toewijding op een spoedig overwinnen der moeilijkheden niet meer te rekenen viel. Men bedenke, dat het hier niet gaat om een hoofdkantoor met enkele tien tallen bijkantoren met geschoold personeel, doch om een organisatie van ruim 700 zelfstandige boerenleenbanken, voor het overgroote deel zgn. éénmansbedrijven, die als gevolg van de monetaire regeeringsmaatregelen een taak te vervullen kregen, waaraan zij de handen meer dan vol hadden. In dit licht gezien, kan het geen verwondering meer wekken, dat het ver- krijgen van de voor de boekhouding der Centrale Bank vereischte gegevens slechts met tal van groote moeilijkheden samenging. Materiaal-afdeeling. De zorgen van deze afdeeling hielden met de uitbreiding van het aantal blokkeerings- en deblokkeeringsmaatregelen gelijken tred. Ook hier bleken de pogingen en inspanningen tot bevrediging van de materiaal behoefte onzer leden als gevolg van de elkander snel opvolgende regee ringsmaatregelen ontoereikend om aan de abnormale aanvragen te voldoen. Voor omvangrijke drukwerkorders diende de noodige toestemming ver kregen te worden het kostte de grootste moeite om begrip voor den omvang der werkzaamheden onzer Organisatie te verkrijgen de spoed, waarmede de aflevering diende te geschieden, bracht voor de afdeeling en de diverse leveranciers veel zorgen. Prijsstijging en gebrekkig vervoer verhoogden de kosten en stelden met het schaarsche verpakkingsmateriaal zware eischen. Algemeen. Er is in dit verslagjaar door de directie en het personeel der Cen trale Bank en de functionnarissen van onze aangesloten banken onder hoogen druk gewerkt. De inspanning is groot geweest nog steeds wordt het uiterste gevergd van de krachten als gevolg van de overstelpende werk zaamheden, waarmede ook het boerenleenbankwezen wordt belast bij de uitvoering van de maatregelen ten opzichte van de geldsaneering, rechts herstel, deviezenbepalingen en effectenregistratie. Wij stellen er prijs op, hier openlijk onzen dank uit te spreken voor de verrichte prestaties en wij hopen, dat er spoedig aan den onhoud- baren toestand een einde komt en de weg naar vereenvoudiging van het geld- en kapitaalverkeer gevonden zal worden. Toelichting bij de Balans en de Verlies- en Winstrekening. De meeste balansposten spreken voor zichzelf, zoodat hieronder slechts dan een omschrijving daarvan volgt, indien de korte aanduiding op de Balans of de Verlies- en Winstrekening daartoe aanleiding geeft. Deposito's en bank papier in vreemd geld. Ten aanzien van de activa van de Balans In het buitenland uitstaande saldi, verhoogd met vreemd geld in portefeuille. Schatkistpapier. Het grootste gedeelte der deposito's is belegd in Schatkistpapier ten opzichte van 31 December 1944 een toename van 807.821.047.13. Het effectenbezit was op 31 December 1944 op de balans opgenomen voor In 1945 is dit door deelname in het aandeelen kapitaal van de N.V. Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel vermeerderd mei een bedrag van en door uitloting verminderd met een bedrag van De Effecten-rekening gaf derhalve een saldo aan van De waarde der effecten per ultimo December 1945 (evenals vorig jaar voor rentegevende fondsen, welke regelmatig uitloten, berekend naar den gemid delden aankoopkoers, doch niet boven pari en voor de overige stukken naar den laatst-bekenden beurskoers) bedraagt zoodat er een koerswinst was van 38.994.735.01 1.000.000.— 39.994.735.01 625.300.— 39.369.435.01 39.375.300.01 5.865.— Zekerheidsstelling Vrijwillige zekerheidsstelling voor te betalen belastingen, yennootschaps-, ondernemings- en vermogensbelasting inclusief daarop gekweekte rente1.008.000.- Hypotheken. op 1 Januari 1945 hadden wij 312 hypothecaire geldleeningen uitstaan tot een lotaal-bedrag van 3.030.805.03 Ontvangen werd aan geheele aflossingen van 39 leeningen 245.827.43 aan gedeeltelijke aflossingen 332.187.25 578.014.68 zoodat op 31 December 1945 uitstonden 273 leeningen tot een bedrag van2.452.790.35

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1945 | | pagina 6