8 volle kunnen verrichten, in de eerste plaats een zoo volledig mogelijke balanscontrole per 31 December 1945. De werkzaamheden, verbonden aan de verzorging der statistische gegevens, ondervonden uit den aard der zaak groote veLging. Ooktn anzien hiervan wordt er naar gestreefd om de beschikking te verkrijgen over de verschillende cijfers, teneinde ie komen tot een regelmatig statis tisch overzicht wegens het groote belang daarvan wordt de medewerking van al onze banken ingeroepen. aehteJlr!! tehrndeIi:g der van de oorlogsomstandigheden achterstallige definitieve belastingaangiften over 1943, was het noodig de verzorging van de defimtieve-aangiftebiljetten over 1944 ter hand te nemen n September moest bovendien de behandeling der buitengewone aarigifte- ïlietten centraal aangevat worden, waartoe afzonderlijke vragenlijsten aan de boerenleenbanken verzonden worden. Wijziging in de belasting wetgeving (het Koninklijk Besluit van 6 October 1945 No 32 en de Resolutie van 3 November 1945 No. 47) maakten de taak van de betrokken atdeeling niet eenvoudiger. Juridische Afdeeling. Tijdens het verslagjaar baarden de uitstaande vorderingen aan deze afdeeling geen byzondere zorgen zij werden op tijd conform de over eengekomen bepalingen voldaan of, als gevolg van de geldruimte der debiteuren, volledig afgewikkeld. De saneermgsmaatregelen maakten het noodzakelijk in uitgebreide mate van voorlichting te dienen en op de consequenties der verschillende bepalingen voor onze boerenleenbanken bij circulaire zoowel als in kassiers vergaderingen te wijzen. Effecten-afdeeling. Daar de effectenbeurs, op 4 September 1944 gesloten, ook gedurende het verslagjaar ontoegankelijk bleef, kon van eenigen handel geen sprake zijn. De bij Koninklijk Besluit vastgestelde effectenregistratie stond een directe opening in den weg. Als gevolg van het ontbreken der normale verbindingen, was het in het begin van het jaar niet meer mogelijk de te incasseeren coupons en lossingen bij de Amsterdamsche betaalkantoren aan te bieden. Gelukkig gmg de Nederlandsche Bank er toe over om ook haar Agentschappen tol betaalkantoren aan te wijzen voor de coupons Nederland, waardoor deze coupons door de Centrale Bank ter betaling te Utrecht aangeboden konden worden. In navolging hiervan belastten de groote betaalkantoren haar filialen met de incasso van coupons en lossingen, oorspronkelijk alleen te Amsterdam betaalbaar. Er deden zich met al- of niet erkende uitlotingen verschillende moeilijkheden voor. Ook de bepalingen van het Koninklijk Besluit Rechtsherstel en Vijandelijk Bezit lieten haar invloed op de werkzaamheden ter dege gelden. In den loop van Augustus bleek het mogelijk coupons van publiek rechtelijke lichamen te incasseeren, zij het dan ook onder overlegging van een verklaring, reeds eerder noodzakelijk geworden bij de incasso van coupons Nederland. Tenslotte kwam er een regeling voor de incasso der dividenden. 9 In December veroorzaakte de niet-verwachte Beschikking Safe- onderzoek de noodige opschudding alle verhuurde safe-loketten bleven geblokkeerd tot het onderzoek van een daartoe bevoegden belasting- ambtenaar. Hoewel met tot het verslagjaar behoorende, moeten wij mededeelen dat de werkzaamheden in verband met de effectenregistratie van zoo- damgen omvang zijn, dat zij ondanks een aanzienlijke uitbreiding van het personeel der afdeeling veel overwerk medebrengen. In de eerste maanden van het boekjaar was er geen sprake van verzending in contanten. De bevrijding bracht een belangrijke toevloeiing van bij de boerenleenbanken overtollig kasgeld mede. De Ministeriëele Beschikking betreffende de inlevering van bankbiljetten van 100 (7 Juli 1945) veroorzaakte veel werk, het Machtigingsbesluit Geld- zuivering (3 Augustus 1945) deed een stroom van bankpapier en zilver- bons naar de Centrale Bank vloeien. De toekenning van 10.— zakgeld aan eiken Nederlandschen burger was het begin van verschillende deblokkeeringsmaatregelen en van even- zoovele vraagstukken, aan het loket-personeel der afdeeling ter oplossing voorgelegd. Naar mate de toepassing der deblokkeeringsmaatregelen vorderde, steeg het bedrag de contante betalingen en groeide het aantal aangetee- kende zendingen naar de locale banken ter voorziening harer kasmiddelen tengevolge waarvan gedurende het laatste kwartaal voor een bedrag van 82 millioen bij het Agentschap Utrecht der Nederlandsche Bank in contanten moest worden opgenomen. Giro-atdeeling. De moeilijkheden, waaronder het giro-verkeer gedurende het jaar 1944 te lijden had, bleven voor de eerste vijf maanden van het verslag jaar bestaan. Tijdens de maanden Juni—September vermeerderden de werkzaamheden de instelling der girale rekeningen in begin October stelde de Centrale Bank voor een bijna onmogelijke taak. De na de be vrijding weer tot stand gebrachte centralisatie bleek bij de bestaande personeel- en materiaalbezetting (schrijf- en telmachines!) niet te hand haven, zoodat wij ons genoodzaakt zagen deze gedeeltelijk los te laten en de locale banken voor de afwikkeling harer giro-opdrachten te ver- wijzen naar eigen wegen. De verschillende moeilijkheden deden ons zoeken naar een oplos- sing tot vereenvoudiging van het bestaande giro-systeem. Wij meenen deze oplossing gevonden te hebben wanneer het nieuwe systeem volledig in onze Organisatie zal zijn ingevoerd, hebben wij vertrouwen, dat op een vlotte afwerking der binnenkomende en uitgaande giro-posten zal kunnen worden gerekend. Het totaalbedrag der ingekomen giro-posten beliep 1800 millioen, waarvan alleen reeds de laatste drie maanden 530 millioen, dat der uitgaande giro-posten 495 millioen, waarvan de laatste drie maanden 220 millioen. De omzetten der hulpcentrales en der zgn. kas-depöts bleken een bedrag van 130 millioen te beloopen.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1945 | | pagina 5