6 Aangaande het Bestuur zal moeten worden voorzien in de vacature, ontstaan wegens de periodieke aftreding van den Heer Dr. S. E. B. BIEREMA te Usquert, die herkiesbaar is. Reeds vóór den oorlog was een stelsel van hulpcentrales ontworpen, waarbij het mogelijk zou zijn bij verbreking der verbindingen met de Centrale Bank wegens optredende krijgsverrichtingen de locale banken toch zooveel mogelijk van kasgelden te blijven voorzien. Zooals wij in ons vorig jaarverslag hebben vermeld, hebben de vele zorgen, aan de organi satie van dit stelsel verbonden en de groote onkoslen (verzekeringen tegen molest, brand, inbraak, renteverlies, enz.) hun vruchten afgeworpen en was het mogelijk, dank zij ook de krachtige medewerking van onze leden en de groote toewijding, van de zijde der hulpcentrales ondervonden, in de moeilijkste oorlogsmaanden de werkzaamheden zij het dan ook ten deele voort te zetten. Het was vanzelfsprekend, dat na de bevrijding alle aandacht was gericht op een spoedig herstel van de directe verbindingen met onze leden en het verkrijgen van een inzicht ten aanzien van de in onze Organisatie beschikbare middelen, terwijl er tevens naar gestreefd diende te worden deze middelen weer doelmatig te beleggen. Het werk der hulpcentrales moest overgenomen en haar administratie weer in die der Centrale Bank opgenomen worden. Volgens de balans per 31 December 1944 was door de locale banken gedeponeerd een bedrag van 697.706.590.28, waaronder een bedrag van 31.293.400.aan deposito's voor één jaar vast. Op 30 April 1945 bleek door de locale banken, met inbegrip van een bedrag ad 32.108.400. aan deposito's voor één jaar vast, bij de Centrale Bank gedeponeerd te zijn een bedrag van 779.375.800.66 op 31 December 1945 was per saldo gedeponeerd 1.488.471.141.55. Andere rekeningen, zooals deposito's particulieren en spaarbank, vertoonden een soortgelijke stijging. In tegenstelling daarmede daalden de deposito-rekeningen der land bouwcoöperaties van 6.598.987.93 per 31 December 1944 tot 4.146.849.80 per ultimo 1945. Niet onbelangrijk is ook het bedrag, dat de landbouw-coöperaties in den loop van het verslagjaar bleken noodig te hebben voor de finan ciering der geleidelijk beschikbaar komende landbouwwerktuigen, kunst meststoffen en verdere bedrijfsmiddelen. Stond op 31 December 1944 in totaal een bedrag van 480.859.71 uit, per 31 December 1945 bleek de credietbehoefte toegenomen te zijn tot een bedrag van 11.555.930.97. De beleggingsmogelijkheden strekten zich voornamelijk uit tot Schatkistpapier 576.668.494.02 per 31 December 1944 respect. 1.384.489.541.15 per 31 December 1945) en kasgeldleeningen aan publiekrechtelijke lichamen 42.890.217.77 per 31 December 1944 respect. 73.171.025.72 per 31 December 1945, waaronder in beide gevallen een deelname der locale banken van 150.000.en bleken met andere daarvoor in aanmerking komende factoren de mogelijkheid te openen tot handhaving der debet- en creditrente voor de landbouw-coöperaties. Ten aanzien van de creditrente voor de locale banken konden wij 7 een verbetering aanbrengen 2l/2 te rekenen over 50 °/o der spaar gelden en creditsaldi in loopende-rekening volgens de balans der banken per 31 December 1943, terwijl over het daarboven gedeponeerde bedrag een rente van \l/2 werd vergoed. De rente voor jaardeposito's bleef be paald op 224 de debetrente in rekening-courant op 3 >4 °/o per jaar. De locale banken maakten op een enkele uitzondering na geen ge bruik van het aan haar verleende crediet. Het officiëele disconto voor jaarpromessen bleef tot 12 September 1945 bepaald op 2]/2 °/o na dien datum viel het terug op 2% terwijl de rente voor kasgeldleeningen, na een tijdelijke verhooging, geleidelijk terug liep. Toen tegen het einde van het jaar de toepassing der bepalingen van de Beschikking Deblokkeering 1945 een verhoogde vraag naar kas middelen veroorzaakte, werd het noodzakelijk bij de belegging de noodige reserve in acht te nemen. Bovendien werden geregeld groote bedragen gevergd voor de afdoening der duizenden giro-opdrachten, die als gevolg van de saneeringsmaatregelen naar de Centrale Bank stroomden en eerst na eenigen tijd mede door de aanstelling van tijdelijk personeel in belangrijke mate konden worden verwerkt. De uitkomsten van het bedrijf kunnen bevredigend worden geacht Weliswaar zal verlaging van het tarief in de vennootschapsbelasting een verbetering der fiscale lasten beteekenen, doch te verwachten valt, dat onze Vereeniging tengevolge van de in voorbereiding zijnde vermogens- aanwasbelasting een zwaar offer zal moeten brengen. Accountants-controle. De controle over de administratie der Centrale Bank werd ook dit jaar gevoerd door de Heeren Dijker, Jonkers Co., accountants te Rotterdam. Inspectie, statistiek, Tot begin Mei 1945 was het, een enkel geval uitgezonderd, voor belastingen. onze inspecteurs en adjunct-inspecteurs onmogelijk de controle-werkzaam heden bij onze leden te verrichten. Zoodra de belemmeringen door de bevrijding werden opgeheven, kon het controle-werk met kracht ter hand genomen worden. De geldsaneeringsmaatregelen maakten het echter in September noodzakelijk die werkzaamheden te staken alle krachten van den buiten dienst waren noodig om de helpende hand te bieden bij de groote moeilijk heden, waarmede de boerenleenbanken tengevolge van den overstelpenden arbeid te kampen kregen. Enkele kassiers bleken wegens hun leeftijd tegen de moeilijkheden niet opgewassen, zoodat naar voor hun taak berekende nieuwe functionnarissen moest worden omgezien, waarbij de afdeeling inspectie met raad en daad ter zijde stond. Talrijke vergaderingen werden belegd, waarin de saneeringsmoeilijkheden werden toegelicht. Uitbreiding van het aantal adjunct-inspecteurs was noodzakelijk, temeer, daar ver schillende inspecteurs en adjunct-inspecteurs ter vervulling van hun mili taire verplichtingen werden opgeroepen. Het eerste halfjaar 1946 moest geheel worden besteed aan admi nistratieve hulp en voorlichting bij de locale banken. Binnen niet te langen tijd zal de afdeeling inspectie haar controle-taak echter weer ten

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1945 | | pagina 4