^22 e&z&n-, oexf-Ci Dat wij eerst thans geheel in strijd met onze gewoonte en in afwijking van het bepaalde bij artikel 54 van de statuten onzer Ver- eeniging rekening en verantwoording in dit verslag onzer Instelling over het boekjaar, loopende van 1 Januari tot en met 31 December 1945 kunnen afleggen, bewijst wel, dat het jaar 1945 met zijn grootsten druk van den bezetter, zijn verbreking van vrijwel alle verbinding met onze leden tengevolge van oorlogshandelingen, spoorwegstaking, razzia's en inundatie, met zijn hongersnood, totale ontwrichting van het economisch leven, van dag tot dag toenemende angst, met zijn ineenstorting van de Duitsche legermacht, met zijn plotselinge en onbegrepen vrijheid van een tot het uiterste geknecht volk, met zijn zoeken naar een methode, waarop de des organisatie ten spoedigste in een geordende samenleving diende te worden omgezet, met zijn gemis aan alle overzicht, moet gerekend worden tot één van de meest spannende jaren in de geschiedenis. Na Mei 1945 werden verlaten dorpen en streken weer bewoond, geëvacuëerde personen en bedrijven keerden terug en de relatie met de eigen boerenleenbank werd weer opgenomen de verbindingen van de aan gesloten banken met de Centrale Bank werden hersteld. Op grond van mede door de hulpcentrales verstrekte en via de Centrale Bank uitgewisselde ge gevens werden de rekeningen der aangesloten banken bijgewerkt. Op de vele moeilijkheden, welke de tijdelijke desorganisatie en de decentralisatie van de administratie bij onze Organisatie veroorzaakte, hebben wij ook reeds in ons verslag over het jaar 1944 het licht laten vallen zij waren voor het boekjaar 1945 zeker niet minder, werden zelfs nog vergroot. Immers, zouden wij voor het afgeloopen jaar alleen maar tot taak hebben gehad de in onze Organisatie door den tweeden wereldoorlog veroorzaakte stoornissen op te ruimen, wij zouden ongetwijfeld, dank zij de toewijding der betrokken personen en de in den loop der jaren gegroeide samenwerking tusschen de Centrale Bank en haar leden, daarin binnen niet te langen tijd zijn geslaagd. De omstandigheid echter, dat het niet alleen ging om weer orde op zaken te stellen in eigen huis, maar dat wij bovendien werden be trokken bij de regeeringsmaatregelen ten aanzien van de saneering van het Nederlandsche betaalmiddel (Machtigingsbesluit Geldzuivering, Staats blad no. F. 133 van 3 Augustus 1945), legde zulk een zware last op onze schouders, dat het niet mogelijk was eerder met geheel verantwoorde cijfers voor den dag te komen. Een klein beeld van de belangrijke taak, welke de boerenleen banken zich bij deze saneeringsmaatregelen in eerste instantie zagen toe- 5 bedeeld, verkrijgt men, wanneer wij melding maken van het feit, dat van het totaal-ingeleverde bedrag ad f 3381 millioen bij onze boerenleenbanken werd gedeponeerd de som van 702.650.000.(ongeveer 21 In nauwelijks twee weken ontving de Centrale Bank zelve voor een bedrag van ruim j 17.000.000.voornamelijk kleine coupures, zilverbons daarbij niet te vergeten. Het aantal rekeningen bij onze aangesloten banken groeide met den dag. Tot normale bankzaken kon men nog niet komen en van voorschot en credietverleening was de eerste maanden geen, of nauwelijks sprake. Een opmerkelijk jaar was het voor het spaarbankbedrijf der boeren leenbanken in de eerste helft van het jaar bleven de omzetten ver be neden het normale, terwijl de tweede helft van het jaar gekenmerkt werd door een overstelpende drukte, ten nauwste verband houdende met de geldsaneering. Ter illustratie laten wij hieronder volgen een opgave van cijfers van de Rijkspostspaarbank, van de spaarbanken, aangesloten bij den Nederlandschen Spaarbankbond en die der bij onze Centrale Bank aan gesloten boerenleenbanken Inlagen Terugbetalingen Jan.-Juni Juli-Dec. Jan.-Juni Juli-Dec. millioen millioen millioen millioen Rijkspostspaarbank ƒ241.0 748.2 138.4 186.3 Bijzondere Spaarbanken 135.1 309.0 51.2 128.3 Boerenleenbanken (Utr.) ,,211.7 685.0 50.5 268.5 Op 31 October 1945 bereikte het bedrag, bij de Centrale Bank ge deponeerd, zijn hoogste punt, nl. 1.503.082.160.72. De Beschikking Deblokkeering 1945, Staatsblad no. F 196 stelde de zwaarste eischen aan de werkkracht en het uithoudingsvermogen van allen, die bij het boerenleenbankbedrijf betrokken waren, zoomede aan de levering van het daarvoor vereischte materiaal aan boeken, formu lieren, enz.. Raad van Tbezicht. Redenen van practischen aard (het ontbreken van doeltreffende vervoermiddelen, vergaderruimte, logeergelegenheid) moesten ons doen afzien van den wensch om in 1945 een Algemeene Vergadering bijeen te roepen en daarin rekening en verantwoording af te leggen van het over het jaar 1944 gevoerde beheer, terwijl het op dezelfde gronden evenmin mogelijk was de statutaire verkiezingen te doen plaats vinden. Zoodoende zal, voor wat Uwen Raad van Toezicht betreft, in de binnenkort bijeen te roepen Algemeene Vergadering voorzien moeten worden in de vacature, ontstaan wegens de periodieke aftreding van de Heeren N. J. H. RAAT te Wervershoof en W. J. KLEIN LANKHORST te Apeldoorn, die beiden herkiesbaar zijn, en in de vervulling van de vacatures, ontstaan door het overlijden van den Heer E. J. MEINSMA te Nes (W.D.) en de benoeming van den Heer Dr. S. F. A. C. M. Baron van WIJNBERGEN te Wassenaar tot lid van het Bestuur (zie hiervoor het jaarverslag over 1944).

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1945 | | pagina 3