ONKOSTEN, Bijlage V. 34 Bestuur: Bezoldiging der 5 bestuursleden f 16,500, Administratie: Jaarwedden en bezoldigingen143 899 68 Inspectie: Jaarwedden, bezoldigingen en onkosten 203.059,93 Jur. af deeling: Jaarwedden en bezoldigingen42 912 88 Kosten bedoeld bij Reiskosten, vacatiën enz. der leden van den art. 30, 41 en 49 Raad van Toezichtf ggj 55 der Statuten: Verschotten, porti, vacatiën enz., van de leden der Centrale Ringvergadering en Financiëele Commissie 1.734.90 2.616.55 Kosten van accoun- Kosten accountant 1944 en 1945 7.600 tantsonderzoek: Sociale lasten: Premiën van polissen, rentezegels, kosten on gevallen- en ziektewet, enz88.140.19 Exploitatie van het Schoonhouden der lokalen f 4,071 77 kantoorgebouw: Waterleiding, vuur en licht 5,021.69 Kosten van onderhoud v/h gebouw f) 4.636.05 Assurantie en belastingen op geb. en meub. 2.178.27 15.907.78 Diverse belastingen Kamer van Koophandel, transportverzekering en assuranties: en molestverzekering fj 4.175 Algemeene Diversen (kantoorbehoeften, vergaderingen, Onkosten: reiskosten enz.) 19.175, Porti 22.717.77 Telegrammen en telefoonf 7.291.08 Recht Postchèque- en Girodienst 56.75 49.240.60 ZegelkostenVan obligaties, kwitanties, enzM 3,541.02 Verplichte lidmaai- Van bedrijfsgroepen, Nat. Coöp. Raad enz. M 19.790.50 schappen en giften: Materiaal: Kosten voor boeken, drukwerken, enz163.743.85 Te verminderen met verkochte formulieren en drukwerken 156.636.05 7.107.80 Diversen: Kosten hulpcentrales en kasdepöts Inbraak- en molestverzekering 1944 en 1945 208.942.61 Vergoeding aan hulpcentrales 1944 en 1945 44.131.40 253.074.01 857.565.94

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1945 | | pagina 18