Onderling Waarborgfonds. 18 Aan de Algemeene Vergadering der Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank, gevestigd te Utrecht. Ter voldoening aan het bepaalde bij art. 32 der statuten hebben wij de eer U hierbij mede te deelen, dat door twee leden uit ons midden daartoe aangewezen, controle ten kantore der Centrale Bank is gehouden. Gemelde leden mochten ervaren, dat de boekhouding accuraat werd gehouden. Zij hebben de Verlies- en Winstrekening en de Balans der Centrale Bank over het zeven en veertigste boekjaar overeenkomstig de boeken bevonden. Wij geven U in overweging het voorstel van het Bestuur tot winstbesteding goed te keuren. UTRECHT, 13 September 1946. De Raad van Toezicht G. Minderhoud, Voorzitter. C. S. van Beuningen, Secretaris. D. W. Lindenbergh. W. J. Klein Lankhorst. N. J. H. Raat. V. Ph. Valstar. 19 Opgericht krachtens art. 54 thans art. 9 sub 3) der Statuten van de Centrale Bank. WAARBORGFONDS A Centrale Bank 215.831.61 Loopende schadegevallen 1.500.- Geldleening 100.322.45 Vermogen 321.117.09 Zekerheidsstelling belastingen 5.000. Onverschenen rente 1.463.03 322.617.09 f 322.617.09 RESULTATEN WAARBORGFONDS A OVER 1945 Ondernemingsbelasting 1.428.14 Intrest 8.897.98 Uitkeering schade Kollum 675. Voordeelig saldo 6.794.84 8.897.98 8.897.98 WAARBORGFONDS B Centrale Bank 74.843.04 Vermogen 287.241.02 Geldleening 63.666.17 Deelname gemeenteleeningen op langen termijn 147.500. Onverschenen rente 1.231.81 287.241.02 287.241.02 RESULTATEN WAARBORGFONDS B OVER 1945 Ondernemingsbelasting1.269.71 Voordeelig saldo 7.884.32 f 9.154.03 Intrest 9.154.03 f 9.154.03 De in de Resultatenrekeningen vermelde Belasting heeft betrekking op een ambtshalve opgelegden aanslag ondernemingsbelasting, welke evenals de aanslag vermogenbelasting, waar van in het verslag over 1944 reeds melding werd gemaakt, vermoedelijk ten onrechte is op gelegd. De onderhandelingen daarover hebben nog geen resultaat gehad.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1945 | | pagina 10