RAPPORT A ccountants verklaring 12 Ondergeteekenden verklaren, dat zij de boekhouding en de jaarstukken over 1944 van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht hebben gecontroleerd. Op grond van hun onderzoek zijn zij van meening, dat de balans per 31 December 1944 met de bijbehoorende resultatenrekening een juist beeld geeft van respectievelijk den financiëelen toestand per dien datum en van de resultaten in 1944 behaald. Rotterdam, 18 Augustus 1945. Dijker, Jonkers Co. (Get.) A. C. J. Jonkers. VAN DE FINANCIËELE COMMISSIE 1944. Ondergeteekenden, aangewezen door de banken respectievelijk te Westervoort, Almelo en Leiden, vormden voor het afgeloopen jaar de Financiëele Commissie, Op 2 Augustus 1944 werd een aangekondigd bezoek gebracht aan de Centrale Bank, Bij dit bezoek werd allereerst kennis genomen van de proefbalans der Centrale Bank per 30 Juni 1944. De Heeren Hooft Graafland en Van de Beek verstrekten de gewenschte inlichtingen. Daarna werd de onkostenrekening per 31 December 1943 ingezien; evenzoo werden enkele taxatie-rapporten betrekking hebbende op de verschillen de hypotheken nagegaan. Tenslotte werden van een vijftiental banken de borgstellingen van de betrokken Kassiers of overeenkomstige functionarissen of verder personeel, belast met het kasbeheer, nagegaan. Van dit bezoek werd aan het Bestuur der Centrale Bank verslag uitgebracht. Tengevolge van de uiterst moeilijke reisgelegenheden kon dit jaar het gebruikelijke onverwachte bezoek niet worden gebracht. Bijgevolg was de Commissie niet in de gelegenheid een onverwachte kas opname te doen. Op 17 October 1945 werd het tweede bezoek aan de Centrale Bank gebracht. Hierbij werden de Verlies- en Winstrekening over 1944 en de Balans per 31 December 1944 nagegaan. De verrichte werk zaamheden gaven geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen. De gewenschte inlichtingen werden ook ditmaal welwillend verstrekt. De Commissie heeft behoefte om uiting te geven aan haar bewondering voor de wijze, waarop door Directie en personeel de belangen der bank gedurende het bijzonder moeilijke jaar 1944 zijn behartigd. Het doet haar buitengewoon genoegen, dat allen werden gespaard en zij spreekt de hoop uit, dat ook in dezen overdrukken tijd hun de krachten gegeven mogen worden om de vele werkzaamheden uit te kunnen voeren. Westervoort (Get.) R. J. de Theije. Almelo ,17 October 1945. m j, H. Grobben. Leiden' I Tj. Kuypers. 13 Aan de Algemeene Vergadering der Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank, gevestigd te Utrecht. Ter voldoening aan het bepaalde bij art. 32 der statuten hebben wij de eer U hierbij mede te deelen, dat door twee leden uit ons midden daartoe aangewezen, controle ten kantore der Centrale Bank is gehouden. Gemelde leden mochten ervaren, dat de boekhouding accuraat werd gehouden. Zij hebben de Verlies- en Winstrekening en de Balans der Centrale Bank over het zes en veertigste boekjaar overeenkomstig de boeken bevonden. Wij geven U in overweging het voorstel van het Bestuur tot winstbesteding goed te keuren. UTRECHT, 21 September 1945. De Raad van Toezicht G. Minderhoud, Voorzitter. C. S. van Beuningen, Secretaris. D. W. Lindenbergh. W. J. Klein Lankhorst. N. J. H. Raat. V. Ph. Valstar.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1944 | | pagina 7