BALANS OP 31 VERLIES- EN WINST DECEMBER 1944. REKENING 10 ACTIVA. Beschikbare middelen: Kas Kasdepöts Hulpcentrales Kassiers Nederlandsche Bank Deposito's en bankpapier vreemd geld Couponrekening Wisselrekening f 2.768.016.76 6.403.561.25 8.563.990.16 9.787.265.26 15.077.563.41 122.045.14 132.316.12 123.723.13 42.978.481.23 Beleggingen op korten termijn: Schatkistpapier Effecten (zie bijlage lila) Gemeenten, provinciën, enz. af Deelname locale banken Debiteuren tegen zekerheidsstellmg Defensieschadecredieten Rentedebiteuren Onverschenen rente 43.040.217.77 150.000.— f 180.483.34 144.366.91 Landbouwer edieten: Landbouworganisaties Beleggingen op langen termijn: Gemeenten, provinciën, enz. af Deelname locale banken Hypotheken Geldleeningen op langen termijn af Deelname locale banken ƒ576.668.494.02 38.994.735.01 42.890.217.77 324.850.25 317.155.35 591.606.92 „659.787.059.32 47.655.158.84 32.324.355.79 416.600.— 200.000.— 480.859.71 15.330.803.05 3.030.805.03 480.859.71 Beleggingen der reserve: Effecten der reserve {zie bijlage Illb) Vaste goederen en materiaal: Vaste goederen Meubilair Materiaal 216.600.— 18.578.208.08 5.669.719.50 5.669.719.50 43.429.44 43.431.44 ƒ727.537.759.28 Onkosten (zie bijlage V) Afschrijving meubilair Belastingen Storting invaliditeitsfonds Gereserveerd voor vennootschapsbelasting Winstsaldo 639.083.05 990,97 142.425.25 10.000.— 582.000 476.227.40 1.850.726.67 PASSIVA. Direct opeischbare schulden: Deposito's locale banken (zie bijlage IV) Deposito's Landbouworganisaties Deposito's particulieren 4.067.468.89 Gedeponeerde gelden voor defensie- schade-credieten150.148.83 Spaarbank Deposanten in vreemd geld Crediteuren Uitgelote Deposito-Obligaties Te betalen coupons Kassiers Schulden op langen termijn Deposito's voor één jaar vast 3 Deposito-Obligaties 3y2% Onderling Waarborgfonds Afd. A B Kapitaal voor Bijzondere Doeleinden Invaliditeitsfonds Uitbreidingsfonds gebouwen Gereserveerd voor vennootschapsbelasting Reserve Reserve voor risico effecten r. Kapitaal (zie bijlage I) af: Aandeelhouders nog te storten Verlies en winst ƒ666.413.190.28 6.598.987.93 4.217.617.72 3.103.766.— 108.271.81 1.385.802.97 284.500 25.037.30 1.467.073.09 31.293.400 1.100.000.— 2.225.000 210.305.58 36.519.62 4.300.000 1.750.000 2.606.500.— 1.036.850.— ƒ683.604.247.10 34.618.400.— 246.825.20 120.409.58 120.000.— 150.000.— 582.000.— 6.050.000.— 1.569.650 4 76.227.40 727.537.759.28 Baten. Intrest (zie bijlage II) Bijdrage locale banken Provisie Koerswinst effecten 1.660.173.26 133.975.30 42.751.95 13.826.16 1.850.726.67

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1944 | | pagina 6