8 raad bewerkt materiaal belangrijk uitgebreid werd. Zij was mede als gevolg daarvan in staat bij het optreden der hulpcentrales verschillende materiaal-depóts te stichten. Op den duur ondervond ook deze aldeeling de algemeene moeilijkheden. De verzending van materiaal naar de locale banken bleek onmoge- lijk en cle vervaardiging van nieuw drukwerk voor het op peil houden van den voorraad uitgesloten. TOELICHTING BIJ DE BALANSPOSTEN. Tot dusverre was het onze gewoonte in het jaarverslag bij eiken balanspost een toelichting te geven. Wij willen in dit verslag van die gewoonte afwijken en slechts dan een omschrijving leveren, indien de korte aanduiding op de balans daartoe aanleiding biedt. Effecten. Het effectenbezit was op 31 December 1943 op de balans opgenomen voor 41.673.742.50 In 1944 is dit door aankoop vermeerderd met een bedrag van 493.673.35 42.167.415.85 en door uitloting verminderd met een bedrag van 3.184.000. De Effecten-rekening gaf derhalve een saldo aan van f 38.983.415.85 De waarde der effecten per ultimo December 1944 (evenals vorig jaar voor rente- gevende fondsen, welke regelmatig uitloten berekend naar den gemiddelden aankoop- koers, doch niet boven pari en voor de overige stukken beurskoers) bedraagt 38.994.735.01 zoodat er een koerswinst is van 11.31916 Hypotheken. Op 1 Januari 1944 hadden wij 369 hypothecaire geldleeningen uitstaan tot een totaalbedrag van 3.903.063.73 Ontvangen werd aan geheele aflossingen van 57 leeningen f 373.190.40 aan gedeeltelijke aflossingen m 499.068.30 872.258.70 zoodat op 31 December 312 hypothecaire leeningen uitstonden tot een bedrag van 3.030.805.03 Belegde reserve. Het Reservefonds was op 1 Januari 1944 in effecten belegd tot een bedrag van 5.861.007.— In 1944 is dit door aankoop vermeerderd met 321.762.50 6.182.769.50 en door uitloting verminderd met een bedrag van u 515.557. Het saldo dezer effectenrekening is derhalve5.667.212.50 De waarde der effecten van de Reserve per ultimo December (evenals vorig jaar voor rentegevende fondsen, welke regelmatig uitloten, berekend naar den gemiddelden aankoopkoers en voor de overige stukken naar den beurskoers) bedraagt5.669.719.50 zoodat er een koerswinst is van 2.507. Deposito's locale banken. Op 31 December 1944 was door de locale banken in rekening-courant en voor één jaar vast tezamen gedeponeerd f 697.706.590.28 Op 31 December 1943 was het bedrag der deposito's 430.404.203.56 zoodat er gedurende 1944 een toename was van 267.302.386.72 Voorschotten stonden niet uit. Kapitaal voor Bijzondere Doeleinden. Op 31 December 1943 was dit groot 72.845.70 Bijgeschreven is aan rente over 1944 2.306.90 In 1944 door locale banken gerestitueerd 45.256.98 Saldo 120.409.58 9 Reserve. Het Reservefonds bedroeg bij het begin van het boekjaar 4.200.000. Dit bedrag is vermeerderd ingevolge besluit der Algemeene Vergadering van 1 Juni 1944 uit de winst 1943 met 100.000. en bedraagt dus thans 4.300.000. Reserve voor risico effecten. Het saldo dezer rekening bedroeg op 31 December 1943 1.750.000. Verlies- en Winstrekening en voorstellen naar aanleiding der balans. Behalve de diverse posten, welke reeds in dit verslag zijn toegelicht, is een afzonderlijke post voor belastingen ad 142.425.25 opgenomen, welke betreft de ondernemings- en vermogensbelasting [1943 bovendien een post groot 582.000.als reserve voor over dit jaar te betalen vennootschapsbelasting. De Verlies- en Winstrekening wijst dit jaar een saldo aan van 476.227.40 Wij stellen voor van dit bedrag 200.000.aan de Reserve" en 250.000.aan de „Reserve voor risico op effecten" toe te voegen, waardoor deze reserves zullen stijgen tot 4.500.000.respectievelijk 2.000.000.een totaal van 6.500.000. Bovendien stellen wij voor te reserveeren voor „Uitbreiding kantoorgebouwen" een bedrag van 25.000.en het dan nog resteerende bedrag groot 1.227.40 naar nieuwe rekening over te brengen. UTRECHT, Augustus 1945. Het Bestuur S. E. B. Bierema, Voorzitter. J. L. Nysingh, Vice-Voorzitter. J. S. Keyser, Secretaris. S. F. A. C. M. van Wijnbergen, Vice-Secretaris. A. van der Deure.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1944 | | pagina 5