ONKOSTEN, I 1 as I I I I "I I 51 I - I s - r' y .15 Bijlage V. 28 Bestuur: Bezoldiging der 5 Bestuursleden 16,500, Administratie: Jaarwedden en bezoldigingen136.401,71 Inspectie: Jaarwedden, bezoldigingen en onkosten 209.472,70 Jur. af deeling: Jaarwedden en bezoldigingen41.745.— Kosten bedoeld bij Reiskosten, vacatiën enz. der leden van den art. 30, 41 en 49 Raad van Toezicht361.53 der Statuten: Verschotten, porti, vacatiën enz., van de leden der Centrale Ringvergadering en Financiëele Commissie 1.554.55 1.916.08 Kosten van accoun- Kosten accountant 4.300. tantsonderzoek: Sociale lasten: Premiën van polissen, rentezegels, kosten on gevallen- en ziektewet, enz87.225.87 Exploitatie van het Schoonhouden der lokalen 4.814.75 kantoorgebouw: Waterleiding, vuur en licht 2.597.21 Kosten van onderhoud v/h gebouw 2.507.26 Assurantie en belastingen op geb. en meub. 2.011.77 11.930.99 Diverse belastingen Kamer van Koophandel en transportver en assuranties: zekering 1.975. Algemeene Onkosten:diversen (kantoorbehoeften, vergaderingen, reiskosten enz.) 19.918.94 Porti 18.815.99 Telegrammen en telefoon1.729.93 Recht Postcheque- en Girodienst 967.67 41.432.53 Zegelkosten: Van obligaties, kwitanties, enz3.094.37 Verplichte lidmaat- Van bedrijfsgroepen, Ned. Coöp Raad enz. 15.892.39 schappen: Materiaal: Kosten voor boeken, drukwerken, enz84.517.70 Te verminderen met verkochte formulieren en drukwerken 60.367.92 24.149.78 Diversen: Collectieve molestver-zekering13.692.88 Kosten hulpcentrales en kasdepöts Inbraak- en molestverzekering 9.553.75 Geschatte vergoeding aan hulpcentrales 20.000.43.046.63 639.083.05 CO NWQ in I C 00 -TVQ Tj- T n: N m fO On O tv - O '7 wo CvO oo Oi O O CO O N tv *3- O to n o 00 00* N wó tv VO wo i v vo WO O CO ty - ITl VO T?- N wo I 00 - N fO I CO fO wo tv C C c cc o 'Os wo VO Ov oq - 4tv O co Tf Ci *t O OO u->N10 VO Os \Q O vo 00* O*4 tv O* "Too -T00 Ov Tj" OC UV I t~x ci ci o O wo woco - wo -f o CO oo O vo tv ei VO* N* Q\ wó - vo tv O tv tv N WO CC 4 - Ov uv rT c tv» I 00 tv I vo Cl -T O fO Cl N N 4 tv VO O - OO Ov Ov - N* O* tv •*»- O vo I M O co tv vO* tv. wo 8oo vo vj- ia n woo N wo rf co vO "O Cv "T wooo O i vo N "o wo C tyvq "T O wo "T N O- tv tv 4wó44w->tvcvOi "v o' 4 4 vO vt tc Ov K wocc won vO VO Ov O WO V wo WO tv N O WO 4 N* M WO tv WO VO "T "T vo vq N* oo" tv -T wo o wo wo wo Cv Ov wo vo O wo tv vo" wó 4 4 Tl- 00 00 VO O WO "T n' 4 N I WO O tv O wo wo CVOO O 00 v 00 n n vo wo CC ro o" wó vo tv N wo wo CO WO WO vO oo O O wo tv wo v O wo Cv O oo O Oi "to O oo cv 1 wo wo tv WO WO WO WO V Tj- WO N Tf O - WO O vo oo O I wo WO Cv VQ tv VQ I o N wovo oo O vo I O O tv wo O co I O "T 00 WO WO O "T 100 tv wó - m' o' o'ic WO WO CO I tv I tt N wo wo wo wo I VQ WVO ty co oo _0 N 00 tv CO wo Tf "T cv wo -r rt* -t n tv Ov N 00 O O tv Cv ft wo rf- N O Cv O n wo n i wo "T tv wo wo O "V -t c wo vo -t CO Ov WO N WO 00 Cv WO N wo N "T CO 00 tv VO vo Cv tv wooo oo Cv Cv 1111 vq 00 cv ts v N O O O C wó N wo N Ov wooo N M NO vO N Tl" tv GQ O tv O Tt- O wo O O tV O* N* vO WO wo tv tv— wo vo -1" oo wo I cv I Cv Cv oo WO o 0O tv N Cv I WO O WO o O VO CO O N N Cv tv I tV "1 rf f! O Cvoco wo O Ooovo tv tv - TT - Cv t}- oo N WO o Ov O O 00 Tf C Cv Ov vO wo wo - vo wo wooO wo - tv wo VO wo tv WOOO Ov N OO vC tv vo* oo' O* vo* O N O O O tl tv f O W0 o O N jvo n Ov I wo O j I I VO Tf I WO WQ oo I \Q ty I O O C v (j C> wo O O tv wo n O tv vf N O C "T O O VO CO wo O Cv Os N O Cv 00 O O Ov Cv - vO N W-. N N* vo' K, T tv N vo VO' WO O tv WO wooo O t wo O vO tv O - - wo N VO 'O O 00 W> VO Cv wo O tv O TT tv O O N 00 O O N t v WO O tv CO tvOOtvOOCvOwo WO itvq N o —00 O wo OO Tj- wo tv OO* wó oo' o' N Cv «A o" wó o" tv O C tv O wo Tj- WO N wo 'O ft vo Cv tv oo WO vo N N N n sc "T WO O Tf WO C O Cv tv O O wo tv wo O N vo tl o WO Cl O O -T tv CV O Os O O O wo VO O wo Cv O tv o" tv oo* w', oo* tv tv wó VO* O oo W) O tv o - "T o t VO vo co - O tv wo Os w, N* wó wó O 00 O Cv N wo wo O WO O O N Cv rf O O N O O oo wo oo CO Os Os O O* O* O* O* wó "TNO OwoOON tv WO tv CO WO tv O N* N* 4 O O wo CO O tv WOOO i O -rt Os OsCO O Os O O Os Os wo O O oo tv N c O wo - N vo 00 -T o o wo - wo oo O wo - tv O ni wo O O O OiO 00* tv N* oo' Cv wó vo' có T Cv O vO N O wo wo wo CO tV wo N N WO tv wo WO -f I WO tv C I tv -T vO O SC - TON C O O vo n -T wo O wo wo O O wo O tv -vO-TOwoOOO-TOC wovo ~t O N O00 tv-T rf O C C WO rs cc C wo wo N O O 00 O O wo wo wo. )vo tv O wo wo O O O cc tv i oo otvC— OCCOOO Otco tv C wo WO O WO t. wo tv O tv O C - oo - V WO O wo K Ov TCO X Q C ty WQVQ VQ - O O wo O tv vo "T vO TCVO O O wo O CO OO wo n O co O wo CO O wo óco tv tv tv tv wó wövo" O* wó on wo wo "T O O woQ Tf tv fl O N N T N wo "T OO VO wo -T O ■T-'T wooo O O vO n n O tv o wovO vo CO O co -T tv wo w, ty T w O "T wo wo O C wó C N r^»VO O N* N* wo oo WO tv tv VO O NCO COC o C UI O g Q "OC -fi T3 4 o c'Z, S CQ M ty [O 0) 4 3 Ut -^! N .2 ty ca .2 "C 2 K 1.8.S a» »-S O 2 Q C 'CO ÓQ V) U a o »o a, t»H u w b - u - u; i_> h— <Cddwm>^^BmSSq>^® lDc£o O J 2 «.■s Ï3 ?o.s - C/3 '3,"m j 0.2?-° S c

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1944 | | pagina 15