BALANS op 31 JECEMBER 1927. VERLIES- en WINST REKENING over 1927. 16 Bezittingen. 17 Schulden. Kas, kassiers, coupons en chèques Nederlandsche Bank Deposito's in vreemd geld Schatkistpapier Effecten bijlage III a Uitgezette gelden Debiteuren Wissels Onverschenen rente Voorschotten in rek.ct. aan aangesloten banken bijlage IV Leeningen onder hypothecair verband 6.033 403. Andere leeningen op langeren termijn- 1.494.198 05 Belegde reserve: in effecten bijlage III b 2.501.955-62 hypotheken- 345 700. Gebouw met safe-inrichting Meubilair Materieel 175.712 244-156 575.126 - 13 534141 - 15 615 307 - 29.415 295 68 575 55.000 351.567 - 6064.006 7.527 601 05 2.847.655 62 50.000 - 2.01864 17.151 74 76.543 315 75 Deposito's in rekening-courant Deposanten in vreemd geld Crediteuren Te betalen coupons Uitgelote deposito-obligatiën Beleeningen o/g Deposito's voor 1 jaar vast 4 Dep. obligatiën 4/2 id. id. bijlage V 2.077 000.— - 3.439 000.— - 1.723.000.— 53 122.182 56 549.332 19 82.143 60 16.488 73 114.000 - 2.500.000- - 9.464.200 7.239 000 - Onderling waarborgfonds 82.253 11 2.315.744.08 Reserve voor koersverschillen - 520.000 - 2.835.744 08 Kapitaal le Aandeel 365.000 verdere aandeelen zie bijlage I - 1.987 000 2 352 000 Af: nog te storten - 2 275.760.— 76 240 461.731 48 76.543-315 75 Lasten. Onkosten Subsidie boerenleenbanken Storting Onderling Waarborgfonds Winstsaldo bijlage VII 296.03335 15o| 6.000 - 461.731 48 Baten. Interest bijlage II 523.075 98 Koerswinst effecten - 148 966 64 Betaling bij toetreding - 5 Jaarl. bijdrage der aangesloten banken, ingevolge art, 6 sub 5 der Statuten65.59365 Provisie - 26 273 56 763.91483

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1927 | | pagina 9