12 Leeningen op langeren termijn. Op 1 Januari 1927 was verstrekt aan 317 hypothe- caire geldleeningen een bedrag van 6 587.939 50 Deze leeningen waren gedeeltelijk onder uitsluitend hypothecair verband, gedeeltelijk onder hypothecair ver band met borgstelling, verstrekt aan leden der boerenleen banken. In 1927 werden verstrekt 33 leeningen tot een bedrag 568900. Totaal 350 leeningen te zamen 7.156.839 50 Ontvangen werd: aan geheele aflossing van 41 id. 803.500. gedeeltelijke aflossingen 319 936 50 1.123.436 50 zoodat op 31 Dec. uitstaande was aan hypothecaire leeningen, verdeeld over een aantal van 309 leeningen, een bedrag van 6 033 403 Bovendien was op 31 Dec. '27 verstrekt aan leenin gen op langeren termijn aan vereenigingen, bedoeld bij art. 2 al. 3 der statuten een bedrag van1.494.198.05 Totaal 7.527 60105 Voor het verstrekken van gelden op langeren termijn werd slechts gebruik gemaakt van die gelden, welke ook op langeren termijn (door de uitgifte van deposito-obligatiën) bij de bank aanwezig waren. Belegde Reserve. Het belegd tot 28000. 4 000 3.000 6.000 2 000 1.000 1.000 4000 2.000 17 000 5 000 2 000 1.000 reservefonds was op 1 Januari 1927 in effecten een bedrag van 2.139 589 59 Uitgeloot werden: 5 4/ 4 5 41/ 5 4 5 4/ 4' -j 4 5 4 Nederland 1919 1917 's Gravenhage Prov. Utrecht Alg. Fr. Hyp. Bank Fr. Gr. Hyp. Bank Haarl. Hyp. Bank Utr. Hyp. Bank Westl. Hyp. Bank P.E.G.U.S Deli Spoor 1888 Oregon California Kediri Stoomtram 28000.— 4 000— 3.000 6000.— 2 000 1.000 1.000 - 4 000 - 2 000 17000 5 000.— 4 979 50 1.000. Transporteeren f 78979.50 2 060.610 09 13 Vaste goederen. Gekocht: Transport 2 060 610 09 2.000— 6 Nederland 1923 A 2.000 - 1.000 5 1919 1.019 37 14.000— 4/5S 1916 14 000— 44 000 4/ 1917 43.865— 1.000— 4 1916 957.50 10.000— 4/% Ned. Indië 1926 9.750. 1.000— 4 Amsterdam 933 75 50.000— 4/ Nrd. Holland 1926 49 425— 43.000— Aand. A'damsche Bank 70.400.52 5.000— 4/ Alg. Fr. Hyp. Bank 4.887.50 10.000— 4/,'k Dordr. Hyp. Bank 9.785. 50000— 4/ Fr. Gr. Hyp. Bank 49.750— 50.000— 4 's Gravenh. Hyp. Bank 49375— 1.000— 4 y2% Haarlemsche Hyp. Bank,, 997.50 50-000— 4/% Nationale Hyp. Bank 49.925.50 2.000— 5 2.011.25 50.000— 4/ 49.760— 5.000— 4/2% 4 863.28 1.000— 4 Hand. Ver. A'dam 946.25 414652.42 Totaal 2.475 262.51 De koerswinst per Uit0. December 1927 bedraagt 26 693 11 zoodat de waarde der effecten van de belegde reserve op 31 December 1927 op de balans is gebracht (zie bijlage Illb) voor 2 501 955.62 Ook hiervoor geldt dat rente-gevende fondsen door ons niet boven pari werden opgenomen. Bovendien is van de reserve in hypotheken belegd een bedrag van 345.700. Het kantoorgebouw komt op de balans voor ter waarde van 50.000.— Deze post geeft aan de waarde per 31 December 1927 van den aan wezigen voorraad ten deele gezegelde formulieren bestemd voor de locale banken, vermeerderd met de waarde van aanwezige zegels voor gebruik der Centrale bank bestemd. Deposanten in Zie hetgeen hiervoor reeds is vermeld bij den post Deposito's in vreemd geld. vreemd ge)(j

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1927 | | pagina 7