- 10 Transport ƒ3 145.596 60 9 638.226 89 50.0004]/2 Alg. Friesche Hyp. B. 49.125. 1.0004y2 Amsterd. Hyp. Bank 986-25 50 000.4y2%) Arnh. Hyp. Bank 49.000. 25 000.5 Delf 1. Hyp. Bank 24 963. 111 000- 4]/2% Dordr. Hyp. Bank10911250 203.000.— 4)/2%0 Fr. Gr. Hyp. Bank200.458 75 50 000.4^/2% 's Gravenh. Hyp. Bank 49.125 201.000 4]/2 Mij. v. Hyp. Cr. in Ned. 197 700-50 1000.5 Ned. Hyp. Bank1-006 25 250 000. 4i/2 2 *7.250 50.000.4/2% Rott. Hyp. Bank 49 687 50 200 000.— 43/2% Utr. Hyp. Bank197 000 250.000.— 43A% P.E.G.U S250.937 50 20.000. 4/2% 1927 19.820.— 95-000. 4y2% Bat. Petr. Mij92 399 85 2 000— 5 H.IJ.S.M. 1925 2.012 50 157 000.43/2 157.491.88 39.000— 4 36 562 50 50.000— 4 1907; 8 46 827 50 84 000— 4 1910/13 78763 75 9 000.4 Ned. Centr. Spoor8 313 75 201.000— 434% Mij. t. Expl. S.S201.139.38 169.000,- 4 „1901/13,, 158 158 75 86 000— 4 1903/17.. 80.403 75 10 000— 4 Atch. Topeca 23 218-75 40 000.4/> Union Pacific (goud) 99125 40 00043/2% Canadian Pacific 99 362 50 125 000.4/i% Haagsche Tramw. Mij. 122 115 1000.Aand. Grondkap. bank (10 gestort) 100. Geconverteerd: 20.000 - 4 /2% Amsterdam 1927 19 670 38 000— 4y2% Rotterdam 1927 37.373.— 5-854.806.71 Totaal 15 493.033.60 De koerswinst op effecten in 1927, berekend naar de koersen van 30 Dec. 1927 bedraagt 122.273-53 zoodat op 31 December 1927 als waarde op de balans is gebracht 15-615 30713 Hierbij merken wij nog op dat met het oog op eventueele conversie rentegevende fondsen niet boven pari zijn opgenomen. 11 Uitgezette gelden. De balans wijst aan uitgezette gelden een bedrag aan van j 29.415.295.31. Deze gelden waren voor 1.840.000.uitgezet a deposito of op prolongatie; voorts was belegd in kasgeldleeningen aan provinciën enz. 20.575.325.17, in leeningen aan vereenigingen, bedoeld bij art. 2 al. 3 der statuten, een bedrag van 6 272.535.36 en in voorschotten of credieten aan diversen 727.434.78. De onderpanden voor de a deposito of op prolongatie uitgezette be dragen hadden steeds eene overwaarde van meer dan 20 procent. Debiteuren. De per 31 Dec. vervallen renten van hypotheken, gemeente-leeningen enz. worden onder dit hoofd geboekt; in den loop der maand Januari is dit bedrag bijna geheel ingekomen. Rekening-Courant. Op 31 Dec. '26 bedroeg het saldo der gedepo neerde gelden 49 424.451 61 terwijl daarentegen aan voorschotten uitstond een bedrag aan 8 346 485 46 zoodat op 31 December 1926 meer gedeponeerd was dan aan voorschot verstrekt 41.077-966 15 In den loop van het jaar 1927 vermeerderde de schuld der Bank met: a. gedeponeerde gelden, giro's geïncas seerde wissels, enzƒ214.062.874.51 b. bijgeschreven rente over de gedepo neerde gelden 2 056.415 42 .,216.119.289.93 ƒ257.197 25608 De schuld der Bank verminderde daarentegen met: a. uitbetalingen per kassa, giro's beta lingen van accepten, betaalbaar ge steld bij- en wissels getrokken op de Centrale Bank enzƒ200 218.679.43 b. bijgeschreven rente over de in voor schot verstrekte gelden390 606.67 c. de van de aangesloten banken ont vangen jaarlijksche bijdrage, volgens art. 21 van het Huish. Reglement65 593 65 „200 674 879 75 zoodat op 31 December 1927 meer gedeponeerd was dan aan voorschot verstrekt 56.522.376.33 Op dien datum was aan voorschotten verstrekt6.064 006.23 zoodat op 31 Decmber 1927 het totaal der deposito's bedroeg: (Zie bijlagen IV en V) 62 586 382 56

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1927 | | pagina 6