6 Het Bestuur koos ingevolge art. 21 tot Voorzitter: den Heer Ir. F. A. R. A. Baron VAN ITTERSUM, en tot diens plaatsvervanger: den Heer A. A. NENGERMAN, terwijl de voorzitter ingevolge art. 21 der Statuten als gedelegeerde werk zaam was. Aan de beurt van altreden is thans de Heer: Ir. F. A. R. A. Baron VAN IT1ERSUM. Tot plaatsvervangende bestuursleden werden gekozen de Heeren: F. P. E. VAN DITZHUUZEN te Baarri en C. S. VAN BEUNINGEN te Maarsbergen. Inspectie. Onze afdeeling inspectie bieidde zich voortdurend uit en thans zijn behalve de Hoofd-inspecteur, de Heer Th. J. Visser, bij deze afdeeling werkzaam 12 inspecteurs (hieronder begrepen de 3 z.g. buiten-inspecteurs) en 3 adjunct-inspecteurs. Hoewel de uitbreiding dezer afdeeling uit den aard der zaak groote kosten medebrengt, meenen wij toch, dat het geld, daaraan ten koste gelegd, als zeer nuttig besteed moet worden beschouwd. Immers de nauwgezette controle op beheer en administratie van al onze Banken achten wij noodig en beschouwen wij van het hoogste belang. Juridisch Bureau. Ook het juridisch bureau werd in den loop der jaren uitgebreid Onze rechtsgeleerde directeur wordt in dezen door drie juristen ter zijde gestaan. Het groote nut van dit bureau blijkt uit de zeer talrijke adviezen, welke daaraan door onze Banken worden gevraagd. De rechtskundige hulp, aan de leden onzer organisatie verleend, is buitengewoon omvangrijk en voor den goeden gang van zaken van zeer groote waarde. Eigen Orgaan. Ook dit jaar bleef de Raiffeisen-Bode regelmatig iedere maand ver schijnen en wij vermeenen, dat dit maandblad bij voortduring aan het ge stelde doel blijft beantwoorden. Aangesloten Banken. Het aantal aangesloten banken bedroeg op 31 Dec. 1926 719 toegetreden in 1927 1 720 uitgetreden in 1927 1 Blijft 719 Voor een overzicht van de toetreding en uittreding van de leden (Vereenigingen) der Centrale Bank verwijzen wij naar Bijlage VI. 7 Rentevoet. De rente in rekening-courant bedroeg voor de aangesloten banken: 3H% en boven 100.000.4% voor credit en 5% voor debet, ter wijl voor depóts voor 1 jaar vast 4'4 rente werd vergoed. Van alle stortingen door de locale banken, zoowel deposito's als terugbetalingen van voorschotten, ging de rente in op den eersten werkdag na ontvangst der gelden; van alle geldzendingen en uitbetalingen door de Centrale Bank ging de rente in op den dag der verzending of uitbetaling. Accountants-Controle. £)e controle over de Centrale Bank had ook dit jaar plaats door het accountantskantoor W. KREUKNIET R. A. DIJKER te Rotterdam, daar toe destijds door de Regeering aangesteld. Wij verwijzen hiervoor naar het verslag van den accountant voorkomende op pag. 18. Toelichting bij diverse balansposten. Coupons Dit bedrag betreft het kassaldo ad 35.162 86, alsmede ons tegoed bij diverse kassiers ad 99.679.72 en voorts eene waarde aan coupons van 23.437.19 en aan chèques van 17.432.57. Deposito's in Onder dit hoofd zijn verantwoord de door ons voor rekening van vreemd geld. jecjen en vereenigingen bedoeld bij art. 2, al. 3, der statuten uitgezette gel den in vreemde valuta (zie de post „Deposanten vreemd geld" aan de creditzijde der balans) alsmede voor een waarde ad 25.794.54 aan saldi in vreemd geld van de Centrale, benoodigd voor het afgeven van chèques op het buitenland enz. Schatkistpapier. Aanwezig was voor eene nominale waarde van 13.400.000.aan schatkistbiljetten, waarvan de reëelc waarde op de balans is vermeld. Eüecten. effectenbezit vertegenwoordigde op 31 Dec. 1926 eene waarde van ƒ10 718 450 31 Hiervan zijn in 1927: Uitgeloot en ingelost: 1.000 6 Nederland 1923 A 1.000.— 6.000.— 5 1918 6.000.— 125.000.— 5 1919 125000.— 31.000.4.y2% 1917 31000.— 28.000.— 5% Ned. Indië 1915 28000 32.000.6 Amsterdam 32000. 1.000 4/ 1913...... 1.000.— 1.000 4]/2 1916/7 1.000.— 12.000.— 4y2%0 1926 III 11.999.80 Transporteeren 236 999 80 10.718-450 31 Kas, Kassiers, en Chèques.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1927 | | pagina 4