I ONKOSTEN. 40 Bijlage VII. Bestuur: Bezoldiging der 3 Bestuursledenf 14.000. AdministratieJaarwedden en bezoldigingen - 79.842 02 Inspectie: Jaarwedden, bezoldigingen en onkosten- 90.834.19 Jur. af deeling: idem idem - 22.50836 Kosten bedoeld bij Reiskosten, vacatiën enz. der leden van den art. 18 31 der Sta- Raad van Toezicht f 1 346.70 tuten: Verschotten, porti enz., vacatiën van de leden der Centrale Ringvergadering en finantiëele com missie f 2.588.09 - 3 934.79 Kosten van Accoun- Kosten Accountant tants ondersoek- 3 101.64 Pensioen der Ambte- Premiën van polissen, rentezegels, kosten 011- naren: gevallenwet 20.184.39 Exploitatie van het Schoonhouden der lokalen f 2053.99 gebouw en het kan- Waterleiding, vuur en licht- 2444.58 toor: Kosten van onderhoud v/h gebouw- 423 59 Assurantie en belastingen- 4.077.95 - 9.000.11 Algemeene Onkosten.Diversen kantoorbehoeften, vergaderingen enz.) f 4.49077 Porti - 14.18262 Telegrammen en telefoon- 1.567.71 Recht postgiro-rekening - 1.06682 - 21 307.92 Zegelkostew Van obligatiën, kwitantiën, enz- 13.207.65 Recherches: Kosten van onderzoek aan de kantoren van Hypotheken en kadaster - 1.080.06 Materieel: Kosten voor boeken, drukwerken, enzf 67.636 79 Te verminderen met verkochte formulieren en drukwerken - 58.199.80 - 9436.99 Raiff.bodeDrukkosten, porti enzf 3.004.83 af: Opbrengst abonnementen en advert. kosten - 2.409.60 - 595 23 (liften: Voor den stormramp 1927 f 5.000 nood in Drenthe - 2000- 7.000. f 29603335

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1927 | | pagina 21