Onderling Waarborgfonds. 20 Aan de Algemeene Vergadering der Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank, gevestigd te Utrecht aldaar te houden 14 Juni 1928. Ter voldoening aan art. 33 der Statuten hebben wij de eer U hierbij mede te deelen dat in den loop van het boekjaar 1927, door twee leden uit ons midden daartoe aangewezen, controle ten kantore der Centrale Bank is gehouden. Gemelde leden mochten ervaren dat de boekhouding accuraat werd gehouden. Wij hebben de winst- en verliesrekening en de balans der Centrale Bank over het negen en twintigste boekjaar onderzochten een en ander overeenkomstig de boeken bevonden. Wij geven U in overweging het voorstel van het Bestuur tot winstbesteding goed te keuren. UTRECHT, April 1928. De Raad van Toezicht: G. W. STROINK, Voorzitter. F. P. E. VAN DITZHUIJZEN, Secretaris. K. J. A. G. Baron COLLOT D'ESCURY. K. ERIKS Azn. C. S. VAN BEUNINGEN. A. COMMANDEUR. P. F. VEELENTURF. 21 Opgericht krachtens Art. 54 der Statuten van de Centrale Bank. lil het afgeloopen jaar werden uit het Waarborgfonds voorloopige uitkeeringen gedaan aan de boerenleenbanken te Hillegom en Dodewaard, respectievelijk ad 30.000. en 3000. Deze zaken zijn nog niet geheel afgewikkeld, daar dit moet wachten op de verdere uitwinning van de oud-kassiers. Bovendien is betaald een bedrag van 789,88 ingevolge art 13 en 16 van het reglement. De toestand van het fonds is op 31 December1927 gelijk hieronder is opgenomen. De commissie bestaat thans uit de Heeren A. H. AGES, te Leens, Voorzitter. G. NOBEL te Lutjewinkel. J. OBBINK te Aalten. Ud.en' Mr. O. GEZELLE MEERBURG, Secretaris. REKENING EN VERANTWOORDING OVER 1927. ONTVANGSTEN. UITGAVEN. Saldo vorige rekening f 85561.09 Bijdrage locale banken - 241 17 centrale bank - 6000. Gekweekte rente 2364.90 f 118042.99 Yoorl. uitkeering Hillegom f 30000 Dodewaard - 5000 Betaalde premiën en onkosten 789.88 Saldo, als deposito geplaatst bij de Centrale Bank - 82253.11 f 1 18042.99

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1927 | | pagina 11