Accountantsverklaring Rapport der finantiëele Commissie 1923. 16 De boekhouding van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht werd door ons geregeld maandelijks gecontroleerd. Over elke maand en over de balans per 31 December 1923 afzonderlijk, werd door ons een uitvoerig rapport aan het Bestuur uitgebracht. Bij de controle werden alle posten, in de boeken voorkomende, op grond van de desbetreffende bescheiden accoord bevonden. Nagegaan en bevonden werd, dat de rente der beleggingen regelmatig werd verantwoord. Het effecten-bezit, benevens het schatkistpapier en de fondsen, welke als onder panden aanwezig moesten zijn, werden door ons opgenomen en aanwezig bevonden. Aan die instellingen of personen, welke zelve geen opgave van de fondsen die gedeponeerd waren, inzonden, werd door ons een opgave gezonden van de stukken, welke volgens de boeken van de Bank per 11/12 Februari 1924 aanwezig moesten zijn en op dien datum door ons ook aanwezig waren bevonden. Wij ontvingen alle opgaven voor accoord geteekend terug Maandelijks werd door ons onderzocht of de maxima der toegestane credieten niet waren overschreden. Van enkele overschrijdingen werd door ons kennis gegeven, alle credieten waren echter in 1924 weer beneden de gestelde maxima gebracht. Bij opname der onderpanden der beleeningen bleek ons dat deze beleeningen door onderpanden met voldoende overwaarde waren gedekt. De kas werd door ons op ongeregelde tijdstippen opgenomen en steeds accoord bevonden. Op grond van ons onderzoek zijn wij van meening, dat de balans per 31 Dec. 1923 met de bijbehoorende winstrekening, aangevende een winstsaldo van f 132.104 23 een juist beeld geeft van respectievelijk den toestand van de Centrale Bank op dien datum en de resultaten in 1923 behaald- Rotterdam, 10 April 1924 Accountants-Kantoor van W. KREUKNIET R. A. DIJKER. (Get.) DIJKER. M CH. BOUWMAN. 17 De Centrale Ringvergadering van 26 April 1923, handelende overeenkomstig art. 40 der Statuten, heeft aan de Coöp. Boerenleenbanken te Langezwaag en Eerbeek, alsmede aan de Coöp. Boerenleenbank en Handelsvereeniging te Woudenberg opgedragen een harer leden of bedrijfsleiders af te vaardigen om de finantiëele commissie te vormen voor 1923. Ondergeteekenden, J. M. Natzijl, E. Schut en H. Straatman, respectievelijk door bovengenoemde Banken beroemd, hebben zich van hun taak gekweten, in de eerste plaats door op 14 September en op 12 October een onverwacht bezoek te brengen aan het kantoor van de Centrale Bank. Op 14 September werd in hoofdzaak nagegaan de stand der rekeningen met de locale Banken en werden de saldobiljetten per 31 Juli gecontroleerd; tevens werden de cijfers der laatste proefbalans met de boeken vergeleken. Op 12 October werd in het bijzonder de aandacht geschonken aan de geldleeningen, die door de Centrale Bank aan gemeenten, waterschappen, enz. en aan particulieren zijn verstrekt en werden de desbetreffende akten ingezien. Ook werd de kas opgenomen en een bezoek gebracht aan de safe, waarin de fondsen bij de Centrale Bank in depot worden bewaard Door middel van steekproeven werd de aanwezigheid van onderscheidene stukken gecontroleerd. De Commissie was op genoemde dagen niet in de gelegenheid om de effecten der Centrale Bank, schatkistbiljetten en promessen te controleeren, aangezien deze stukken berusten in een safe, waartoe alleen het Bestuur toegang heeft en bij onverwachte bezoeken de tegenwoordigheid van het Bestuur bezwaarlijk kan worden verwacht. Ten slotte heeft de Commissie op 4 April j.1. de balans en de winst- en verlies rekening over 1923 nagezien, de daarop voorkomende cijfers aangetroffen in de op die cijfers betrekking hebbende boeken en ze accoord bevonden Gaarne betuigt de Commissie, dat ze telkens weer den indruk heeft ontvangen, dat de administratie der Centrale Bank met de noodige nauwkeurigheid geschiedt. Voor de wijze, waarop de Commissie door Directeuren en Ambtenaren werd ontvangen en haar de gewenschte inlichtingen werden verschaft, wordt hun bij deze dank gebracht. De Commissie voornoemd LANGEZWAAG I J. M. NATZIJL. EERBEEK 10 April 1924. e. SCHUT. WOUDENBERG H STRAATMAN.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1923 | | pagina 9