BALANS op 31 VERLIES- en WINST DECEMBER 1923. REKENING over 1923. Bezittingen. Kas en Kassiers 22.490 06 Uitgezette gelden -33.941.689 10 Effecten bijlage 111 a - 7.503 706 80 Belegde reserve: in effecten bijlage lil. b f 601970.69 hypotheken430900. - 1.032.870 69 Hypotheken - 7.184 829 47 Debiteuren 69.873 16 Wissels 60.967 50 Onverschenen rente - 259.95607 Gebouwen 80.300 Meubilair 4.158 19 Materieel 23.005 33 Voorschotten in Rekening-courant bijlage IV -10812.123 32 Deposito's in vreemd geld 43.008 36 ƒ61.038 978 05 Onkosten bijlage VII 229.687 13 Subsidie boerenleenbanken 1.650 Koersverlies effecten 35.921 Bijdrage i/d verliezen van de banken Oude Wetering en Terbregge 60975 Winstsaldo - 132104 23 460.337 36 Schulden. Kapitaal le Aandeel verdere aandeelen zie bijlage I Af. Nog te storten Reserve Nederlandsche Bank Crediteuren Te betalen coupons 4 0 o Dep. Obligatiër 4'id. 4*/, Vo id. 5 »/o id- 5 'A7. id. Uitgelote Deposito-obligatiën Deposanten in vreemd geld Deposito's voor 1 jaar vast Deposito's in Rekening-courant Winstsaldo 348.500 -1732.000.— ƒ2080 500.— -2011 010. bijlage V 69.490 - 1.045.027 82 - 2.598 542 44 - 127.853 34 20.564 76 - 4 531.000 76 000 - 950 000 - 450.000 - 480.000 88 000 40 240 81 - 11 687.650 -38.742 504 65 132 104 23 ƒ61.038 97805 Baten. Interest. bijlage II Betaling bij toetreding Jaarl bijdrage der aangesloten banken, ingevolge art. 6 sub5derStatuten Provisie Provisie van Hypotheken 382.109 54 55 56 52721 18 14591 3 499 70 460.33736

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1923 | | pagina 8