12 II. Geld voor een Behalve de vaste gelden, verkregen door de uitgifte van deposito- jaar vast. obligatiën, hebben wij een bedrag van ƒ11.687 650.voor een jaar vast in depot genomen tot 31 Mei 1923 tegen eene rente van 4'/9% en van 1 juni 1923af tegen eene rente van 4'/4 °/0- Zooals blijkt uit de toelichting bij de posten „effecten" en „effecten der reserve" werd dit jaar een koersverlies geleden van 35.921.waarvoor de verlies- en winstrekening is gedebiteerd. Behalve de post onkosten drukte op onze verlies- en winstrekening een bedrag van 1650.voor subsidie aan boerenleenbanken ingevolge besluit der algemeeue vergadering van 25 Mei 1918. Bovendien hebben wij ten laste dezer rekening gebracht de bijdrage ad 60 975.van de Centrale in het verlies der banken Oude-Wetering en Terbregge. De verlies- en winstrekening wijst dit jaar een winstcijfer aan van 132.10423. Voorstellen naar aan- Het winstcijfer over 1923 bedraagt per saldo 132 104 23 leiding der balans. Wij zullen voorstellen hiervan af te schrijven: op de rekening „Meubilair"- 4.157.19 zoodat overblijft een bedrag van 127 947 04 Hiervan moet in het reservefonds worden gestort: volgens art. 6 sub 6 der Statuten, de gelden welke de leden bij hunne toetreding betaalden - 55. resteert127.892.04 en voorts dit bedrag, overeenkomstig art. 55 der Statuten, in het reserve fonds te storten, dat daardoor zal stijgen tot 1172.974 86 UTRECHT, den 5 April 1924 HET BESTUUR: F. A. R. A Baron VAN 1TTERSUM, Voorzitter. Mr. Dr. G. F. M. Baron VAN HUGENPOTH TOT AERDT. A. A. NENGERMAN. Verlies- en Winstrekening

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1923 | | pagina 7