- - 8 Aandeden, Aandeel- Voor Kapitaal en Aandeelhouders en genomen aandeelen wordt ver houders, Kapitaal, wezen naar Bijlage 1. Uitgezette gelden. De balans wijst aan uitgezette gelden een bedrag aan van ƒ33 941.689.10 Deze gelden waren voor 5 919.000.—uitgezet a deposito of op prolongatie; voorts was belegd in kasgeldleeningen aan provinciën enz. 9 227.334.94, in leeningen aan vereenigingen, bedoeld bij art. 2 al. 3 der statuten een bedrag van ƒ8.104.736.83 op korten termijn en ƒ365.000.— op langeren termijn, in voorschotten of credieten aan diversen tegen zekerheid 1.042.391.24, terwijl tenslotte belegd was in schatkistpapier 9.283.226.09. De onderpanden voor de a deposito of op prolongatie uitgezette be dragen hadden steeds eene overwaarde van meer dan 20 procent. Rekening-Courant. Op 31 Dec. '22 bedroeg het saldo der gedeponeerde gelden ƒ60.541.741.80 terwijl daarentegen aan voorschotten uitstond een bedrag van - 8.628.367.86 zoodat op 31 December 1922 meer gedeponeerd was dan aan voorschot verstrektƒ51.913.373 94 In den loop van het jaar 1923 vermeerderde de schuld der Bank met: o. gedeponeerde gelden, giro's, geïncas seerde wissels, enzƒ129.206.734.16 b. bijgeschreven rente over de gedepo neerde gelden- 2.139.997.97 - 131.346-732.13 Totaal ƒ183.260.106.07 De schuld der Bank verminderde daarentegen met: a. uitbetalingen per kassa, giro's, beta lingen van accepten, betaalbaar ge steld bij- en wissels getrokken op de Centrale Bank enz. ƒ143049 203 13 b. bijgeschreven rente over de in voorschot verstrekte gelden - 536 344.40 c. de van de aangesloten banken ont vangen jaarlijksche bijdrage, volgens art. 21 van het Huish. Reglement- 56 527 21 ƒ143.642.074.74 zoodat op 31 December 1923 meer gedeponeerd was dan aan voorschot verstrekt39.618 031.33 Op dien datum was aan voorschotten verstrekt - 10 812.123 32 zoodat op 31 December 1923 het totaal der deposito's bedroeg: (Zie bijlagen IV en V)50.430.154.65 9 Deposito's en Depo- Onder deze hoofden zijn verantwoord de door ons voor rekening van santen in vreemd geld. leden en vereenigingen bedoeld bij art. 2, al. 3 der statuten uitgezette gelden in vreemde valuta, alsmede voor een waarde ad 2767.55 aan saldi in vreemd geld van de Centrale, benoodigd voor het afgeven van chèques op het buitenland enz. Kassiers en Kas. Effecten. Dit bedrag betreft het kassaldo ad 116.560.25 onder aftrek van het creditsaldo onzer rekeningen bij verschillende kassiers tot een bedrag van 94.070.19. Het effectenbezit vertegenwoordigde op 31 Dec. 1922 eene waarde van Hiervan zijn in 1923: Uitgeloot en ingelost: Verkocht 8 40.000 51-2 Ned. Indië le Em. 10.000 4V2% Amsterd. Hyp.bank. Omgewisseld 10 000 4'/2°/o Dordr. Hyp.bank Overboeking naar reserve 40.000 5V2°/o Ned. Indië 2e Em 20.000 4 Atch. Topeka 20000 4 Centr. Pacific. 20 000 4 °/0 Goud Union Pacific 6.183 029.16 2.000 5 °;0 Nederland 1918 2.000- 50.000 4'/2°/0 1917 50000.— 26 000 5 °/0 Nederl Indië 1915 - 26 000. 31.000 6 Amsterdam 1920. 31.000 1.000 47,°/, Amsterd. Hyp bank 1.000.50 9 000 5 Alg. Fr. Hyp.bank - 9.000.— 2.000 5'///0 Dordr. Hyp.bank - 2.0C0. 2 000 6 2.000. 2.000 4'/2°/0 2.000.- 1 000 41/2°/o Fr.-Gr. Hyp.bank. 1001.25 1 000 4' '2° Hyp.bank voor Nederland - 1 000. 5.000 6 Maastr. Hyp.bank 5.000 - 2.000 4'/27o Nation. Hyp.bank 2.000. 1 000 4V/„ Sted. Hyp.bank - 1.000. 12.000 5 "/o Utrechtsche Hyp.bank. 12.000. 7 000 5 °l0 Zuider Hyp.bank 7 000 - 1.000 4 Deli Spoor I.COO. 2.000 47.7,, Gist- en Spiritusfabriek - 2.000.- - 94.250.- 9 850.- 9 800.- 92.875.- 46.375. - 45.531 25 - 48.437.50 504.120.50 Transporteeren 5 678 908 66

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1923 | | pagina 5