INTEREST. Kapitaal. Aansprakelijkheid. Gestort op de aandeelen. 20 Bijlage I. Eerste aandeel 697 aandeelen a 500,— 348.500.— Tweede 522 - 500, -261.000. Derde 450 - 500,— - 225.000. Vierde 378 - 500. - 189.000. Vijfde 30S - 500, - 152.500. Zesde 256 - 500, - - 128.000. Zevende 202 500,- - 101.000. Achtste 139 - 500, - 69.500. Negende 121 - 500, - 60.500. Tiende 103 500, - 51.500. Elfde en meer 988 - 300, - 494.000. ƒ2.080.500. 697 Eerste aandeelen, waarop gestort 10"/,50.- per aandeel 34.850 - 522 Tweede 2- 10.5.220.— 450 Derde 20/(l - io.-- - - 4.500. 378 Vierde 2»/0 - 10.— - - 3.780 305 Vijfde - 2- ro— - - 3.050- 256 Zesde 2- 10.— 2.560 202 Zevende 2°.0 - 10— 2.020 139 Achtste 2° - 10.- - - 1.390!— I2i Negende 2°/n - 10. 210. 10.- 1 030.— 103 Tiende 988 Elfde aandeelen en meer 2"/„ - IO.— - 9.880 - 69.490.— Aandeelhouders nog te storten blijftƒ2.011.010. Aansprakelijkheid, geregeld bij art. 9 der Statuten, naar het aantal genomen aandeelen genomen 697 eerste aandeelen 522 tweede 450 derde 378 vierde 305 vijfde 256 zesde 202 zevende [39 achtste 121 negende 103 tiende 988 elfde en verdere aandeelen 4161 aandeelen X 2500-—. f 10.402.500.- Bijlage II. 21 A. Genoten rente over 1923 van: 1. UITGEZETTE GELDEN tegen onderpand van effecten wegens Deposito u/g. vervallen rente f 89561.25 onverschenen rente - 18.597.22 f 108 158.47 Prolongatie o/derden. vervallen rente f 29.14705 onverschenen rente. - 850350 - 3765055 f145.80902 2 EFFECTEN: ontvangen aan couponsf 247.824.06 onverschenen rente en achterstallige coupons - 143 405.85 -391.229.91 3 INTEREST VAN DE RESERVE ontvangen rente f 34049.04 onverschenen rente. - 11.867.74 - 45 916 78 4. VOORSCHOTTEN in Rekening Courant aan loc. Banken -536.344 40 5 LEENINGEN aan Gemeenten, Waterschappen, enz vervallen rente f 307.402.46* onverschenen rente - 11.429 08 -318.831.54* 6. SCHATKISTPAPIER-944 124.78 7. HYPOTHEKEN vervallen rentef300 767 17* onverschenen rente- 67.319.12 -368.086 29* 8 CRED1ETEN aan Landbouworganisaties -247 30653 9. DISCONTO WISSELS- 2.280 76 af: nog niet vervallen disconto - 1.166.44 - 1 114 32 f 2 998.763.58 Vergood aan rente over 1923 voor: 1. DEPOSITO o/gf 2139.997.97 2. DEPOSITO-OBL1GATIËN - 307.473 26 3. REKENING-COURANT- 169.182 81 - 2 616 65404 Saldo interest f 382.109.54

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1923 | | pagina 11