46 De eerste post der balans Kapitaal (aan de passiefzijde) toont aan, dat is deelgenomen voor een bedrag van 45000.n.1. 90 aandeelen ad 500.Hierop moet door de aandeelhouders nog 90 pet. gestort worden of 40500.zooals de eerste post aan de actiefzijde aanwijst. Er wordt dus gewerkt met een gestort kapitaal van 4500. De balans wijst verder aan, dat op 31 December 1903 nog in deposito was 417688.89, welk bedrag met het gestort kapitaal ad 4500.— en de gekweekte renten als volgt was belegd: Voorschotten aan aangesloten banken115197.70 Op beleening275000.— Saldo rekening-courant Jan BlijüESTEIJN Zn- 4615.085 In effecten27871.88 Terwijl de overige gelden zijn aangewend tot aankoop van materieel, meubilair, gelden in kas, enz., enz. Een gedeelte der gedurende het afgeloopen jaar behaalde winst zal in de eerste plaats moeten strekken om het restant der reis-, verblijf- en andere onkosten der Leden van den Raad van Toezicht, het Bestuur en de Provinciale Commissies van vroegere jaren benevens die van het afgeloopen jaar geheel te voldoen per saldo ad 72i 535 Wij stellen U voor, over het restant te beschikken als volgt: i°. te storten in het reservefonds; a. de betalingen der leden bij toetreding over het afgeloopen jaar ad ƒ125. b. het bedrag door de bank te Wognum gestort, wegens hare uit treding als lid, ingevolge art. 9 der Statuten- 25. c- SS van de overige winst ad 647.755 zijnde- 356.27 Samen- 506.27 2°. te delgen het saldo der rekening materieel- 96.42® 30. af te schrijven op meubilair een bedrag van- 195.06 Maakt samen de geheele winst ad 1519.29 Uit bovenstaande rekening en verantwoording blijkt, dat het boekjaar 1903 voor de Centrale Bank een vrij gunstig resultaat heeft opgeleverd, dank zij den onmisbaren steun van de Regeering en de trouwe behartiging onzer gemeenschappelijke belangen van de zijde der locale banken. De algemeene financiëele crisis heeft op den gang van zaken onzer organisatie uit den aard der zaak niet den minsten invloed gehad. Nu, tengevolge van den toenemenden bloei der Vereeniging, de afschrijving van alle lasten heeft kunnen geschieden, en het reservefonds is gestegen tot 924.43, terwijl het bedrag, waarvoor het meubilair op de nieuwe rekening voorkomt, ad 256.59, beneden de werkelijke waarde is, gaan wij met vertrouwen het nieuwe boekjaar tegemoet. Wij gelooven met recht te kunnen constateeren dat, onder Gods Zegen, een schoone toekomst voor de Centrale Bank is weggelegd. Maar daartoe is noodig eendrachtige medewerking van al onze leden. 47 In gesloten gelederen moeten wij voorwaarts, onder de leuze, waarvoor wij allen gezamenlijk zijn ten strijde getrokken „Eene doeltreffende oplossing van de regeling van het Landbouw-Crediet." UTRECHT, Maart 1904. Het Bestuur voornoemd: Mr. W. H. E. Baron VAN DER BORCH, Ginneken, President. Jhr. W. E. BOSCH VAN OUD-AMELISWEERD, Utrecht. C. E. J. DE BORDES, Utrecht. Jhr. Mr. H. GEVERS, Heemskerk. JOS. HENDRICKX, Swalmen. Mr. W. J. SNOUCK HURGRONJE, 's Gravenhage. J. BS. WESTERDIJK, Uithuizermeeden.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1903 | | pagina 6