43 Raad van Toezicht. Tengevolge van het ontslag nemen van den Heer A. J. VAN Bl'.NTHEM te Wognum, werd in de Algemeene Vergadering van 24 April 1903 in diens plaats gekozen de Heer G. A. A. Knaap te Haarlemmermeer. Volgens rooster is thans aan de beurt van aftreding de Heer K. J. A. G. Baron COIXOT D'ESCURY. (Herkiesbaar volgens art. 14 der Statuten.) Ofschoon het niet tot het verslag over 1903 behoort, vervullen wij hierbij den treurigen plicht U mede te deelen, dat tengevolge van het over lijden van den HoogEdelGestrengen Heer S. M. VAN WljCK te 's Gravenhage, waardoor wij een verdienstelijk en werkzaam lid van den Raad van Toezicht missen, in de daardoor ontstane vacature zal moeten worden voorzien. Tot aanvulling der vacaturen zal U gelegenheid worden gegeven. Bestuur. In ons College is dit jaar geene verandering gekomen. Aan de beurt van aftreding in 1904 zijn de Heeren Mr. W. H. E. Baron Van DHR BorCH, president. C. E. J. de Bordes. Jos. Hendrickx. Mr. W. J. Snouck Hurgronje. (Herkiesbaar volgens art. 14 der Statuten.) Tot aanvulling der daardoor ontstane vacaturen zal U gelegenheid worden gegeven. De Heeren Jos. Hendrickx en Mr. W. J. Snouck Hurgronje wenschen niet meer in aanmerking te komen. Inspectie. I11 het afgeloopen jaar werd door den Heer C. F. J. Brands ontslag gevraagd als Inspecteur der Centrale Bank, welk ontslag hem op de Alge meene Vergadering van 24 April 1903 op de meest eervolle wijze werd verleend, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten aan de organisatie bewezen. In diens plaats werd in dezelfde Algemeene Vergadering tot Inspecteur verkozen de Heer C. F. G. W. VAN DEN Hurk. De rapporten, in het afgeloopen jaar door de Inspectie uitgebracht, gaven ons over het algemeen redenen tot tevredenheid over beheer en administratie der lokale banken. De groote uitbreiding van het aantal banken was oorzaak, dat sommige eenige vertraging in de Inspectie moesten ondervinden. Wij hopen door toevoeging van een controleur aan dit bezwaar in 1904 te gemoet te komen. Administratie. Door de aansluiting van vele nieuwe banken, breidden de werkzaam heden dezer afdeeling zich zeer uit, zoodat ook hierbij eene uitbreiding van personeel hoogst noodzakelijk is, ten einde in eene nauwgezette administratie te voorzien en tevens het geldverkeer met de lokale banken zoo vlug en gemakkelijk mogelijk te doen plaats hebben. Aangesloten Banken. Wij bereikten in dit jaar een aantal aangesloten banken van zeven en zeventig, welk getal weldra tot over de 100 zal zijn gestegen, dank zij de voortdurende moeite en zorgen door de Centrale Bank aan de propaganda besteed. Gedurende het afgeloopen jaar zegde de locale bank te Wognum haar lidmaatschap op. Kantoor. Door de resultaten, gedurende het afgeloopen jaar verkregen, waren wij in staat uit eigen middelen een brandkast en kantoor-meubilair aan te schaffen. Ons medelid, Jhr. W. E. Boscii VAN Oud-Amelis\VEERD was wederom zoo bereidwillig aan onze Vereeniging een ruim en uitmuntend geschikt kantoorlokaal gratis beschikbaar te stellen, waarvoor onze Coöperatie hem hartelijk dank zegt.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1903 | | pagina 4