j Overeenkomstig art. 16 der Statuten hebben wij de eer U hierbij over te leggen de Rekening en Verantwoording en Verslag over het vijfde boekjaar onzer Vereeniging, loopende van i Januari 1903 tot 31 December 1903. Het totaal der gedeponeerde gelden over het boekjaar 1903 bedroeg1168925.88 Waaronder begrepen is het saldo op 1 Januari 1903 ad - 358281.57 Zoodat in den loop van het boekjaar werd gestort 810644.31 Voor zoover deze gelden niet dienden om voorschotten te geven aan aangesloten banken, werden zij uitgezet op prolongatie, of op deposito, terwijl tevens een klein gedeelte belegd bleef in effecten. De waarde der onderpanden voor de belegde gelden overtrof steeds het uitgezette bedrag met minstens 10 a 15 pet., terwijl die onderpanden ten kantore der Centrale Bank worden bewaard in een eerste klasse brand kast ,,Chatwood" met twee verschillende sleutels, waarvan ieder der gedele geerde bestuursleden er een onder zijne berusting heeft. Het uitleenen van geld aan de aangesloten banken geschiedde steeds op promessen. In het afgeloopen boekjaar is door ons met inbegrip van het saldo op 1 Januari 1903 uitgeleend een bedrag van 357955-76 te verminderen met het saldo op 1 Januari 1903 ad. - 55389-96 zoodat over het afgeloopen jaar aan voorschotten werd verstrekt 302565.80 Het bedrag der gezamenlijke voorschotten aan een en dezelfde bank gedurende het afgeloopen boekjaar gegeven bedroeg 35800. Geleid door de ervaring van het vorige jaar, hebben wij gedurende het afgeloopen boekjaar getracht de voorschotten zoodanig te regelen, dat zij verband hielden met de deposito's, waardoor het opnemen van gelden bij credietinstellingen (hetgeen zeer ten nadeele der Centrale Bank is) werd voorkomenhet verheugt ons U te kunnen mededeelen dat wij daarin geslaagd zijn. Ook dit jaar leed de Bank geen enkel verlies. De voorschotten werden door ons verstrekt tegen een rente van 4]/4 ten honderd (zonder eenige bijbetaling voor provisie of voor onkosten), terwijl over het afgeloopen jaar voor deposito's, eene rente van 3'ƒ4 ten honderd werd vergoed. üelden in deposito. Uitgeleende gelden. Rente.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1903 | | pagina 3