Rekening en Verantwoording en Verslag over 1900 der Coöperatieve Vereeniging van Raiffeisenbanken en Land- bouwvereenigingen te Utrecht (Voorstraat 65). cedaan om op voordeeliger voorwaarden onze Centrale Bank gelden te doen beleggen of promessen te doen disconteeren zonder daarom in hoofdzaak af te wijken van de tot dusverre gevolgde gedragslijn, waarbij steeds voorop werd gesteld, dat de meest zekere weg de beste was. Eenig voordeel is hiervan te verwachten. Van nog meer belang echter is het toetreden van nieuwe boeren-leenbanken. Tot onze leden richten wij het verzoek om zooveel mogelijk hiertoe het hunne bij te dragen. UTRECHT, Februari 1900. Het Bestuur voornoemd: Mr. W. H. E. Baron VAN DER BORCH, Ginneken, President. jhr. W. E. BOSCH VAN OUD-AMELISWEERI), Utrecht. Jhr. Mr. H. GEVERS, Heemskerk. JOS. HENDRICKX, Swalmen. Mr. W. J. M. WESTERWOUDTAmsterdam. Mr. W. J. SNOUCK HURGRONJE, 's Gravenhage. IO

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank | 1900 | | pagina 1