S 5 Toelichting op de Statistiek. 8 I O c c c c JS c O z m O g s 58 r 1 co O I "T I co m 1 m $8 O m o O CQ o3 c O <2 PQ o 03 M O O C O o :S c"? o c u u S"2 S*2 P K u -S-gU S w J U O <x 3 Waar de cijfers „Tegoed bij de Centrale Bank of „Schuld aan de Centrale Bank" niet overeenstemmen met de cijfers in het Jaarverslag 1944 der Centrale Bank „Boerenleenbanken Credi teuren" of „Boerenleenbanken Debiteuren is dit veroorzaakt, doordat verschillende boerenleenbanken posten in 1945 boekten, welke de Centrale Bank in 1944 boekte of omgekeerd ON r-H I ON T—M l <N ON 1 T— ^T' ON ON ON l oo OO ON CN O- 00 NO to 00 NO in CO 1 G-l to C O c Rj O "■v w O t-l 4-> -C u 13 O O d <y -*2 C f3 XI O <u t-l "is <U s-> <u O 03 CQ ON ro ■<p ON nj ON ■f On O ff ON ON rn ON 00 ro ON H H HH N W PQ oo CN CN N N tN tN OO kO cn m in T OO N cn (N vo tN in rT On kO IN in TJH <NJ (NNin CN "I"1 kO NTON CN t-i vO m cn more cn cn cn in m cn o cn o o tN kO cn cn m o O O kO ON O oo kO 1 OO -r CN cn in on CN OO rr VO NO <n in ON O oo m in oo m ko ko cn *-< o O On N O tN m i—i TT cn o cn CN kO kONN in cn m cn cn CN TT (N CN cn ON O O oo kO kO cn kO cn cn oo cn n o T kO N kO m cn CN CN O kO CN kO CN kO On 1 tN Cn in o NO tN oo i-1 m oo n o in on m CN N 0O VO OO CN T N kO O CN GOO- O N oo NCNO cn cn CN OO kO in cn cn o o CN kO kO cn NO kO kO o o o m on ■"cf On CN r-< Q\ TT O Tf O in cn ko cn in in ko - ON i tN kO CN kO CN cn m o on t co On On On kO ON On nO ko m go on cn o cn cn n cn oo N CN cn oo cn _ON_ ON NO oo TT ON CN O O kO tN NO cn On 00 kO kO kO CN On kO oo O in cn cn on rr cn cn ON N (N in cn m ko f O kO N On m oo n m in cn n ko o 0\ O N T T CN O 1 kO 0O rr I OC m kO O cn o o CN kO kO cn -küO On cn cn in oo OO kO 1 ko cn kO \o cn m on cn kO o cn on kö ko o ko cn ON n n cn n oo m cn m t oc in oo ON O CN kO kO N CN cn CN CN cn cn oo ON in ~00 m in On kO cn O O CN kO kO cn kO o oo vOkOO O oo O cn oo ko kO oo CN 1 OO OO OO cn cn cn o O ovomoo oo in CN TT ON On CN CN CO T cn oo -i ko m inCNNOOO m on cn cn in cn m in o n T oo cn ON CN -r oo cn o o o o tN cn O 1 CN kO kQ ^hN00 CN OO On TT CN in on cn m o ON oo o O c u co O O G O X) G O Jü 'G (j 03 a1 rH Ci) o G PQ O <D t-i i G 13 (J G a a o o JU t) o O) 13 G O M U O t-l G O G (J x O G. CJ u u rO O tG O WCÜ G t-l V O CQ G t) d :0 O O O 4-J O a X X G t) u O CQ G 03 O u 03 Oo cc3 9 o c 8 C "c c „^1 G CJ O k> O c U c 13 co O 03 to U O t-l O t Og 13 ti >^CJ O ON On tN 0O I"1 IN in cn 00 cn CN in O ON cn IN cn IN ON CN kO cn CN O cn CN ON tN CN cn in CN cn 00 cn tN tN tN tN in T O in On kO T IN in 00 in kO cn o 1^ in kO CN -r o o CN "00 kO CN (N in kO kO (N ON cn IN O kO o^ cn Os (N Tf4 ON Tf4 ON ON Os cn Os S5 W Q J co O in cn J kO kO tN cn in in TT IN m 00 m kO tN cn m cn cn cn 00 ON O tN cn o 00 00 cn N m kO O O tCN 00 cn on o Os ON tN OO IN in cn 00 cn o "f on cn 1 on cn t cn o 00 O IN CN kO ON n -r in o TT kO CN CN CN On cn in in 00 ^Os^ O 00 CN m cn on tN ON tNN TNin O CN in O ON cn IN cn tN Ok CN tN CN tN tN tN on kO m m n on cn o on in in kü On vO ce co T 00 o o cn cn ensof 00 kO O kO kO t—On CN 00 cn O r-. n cn o .o t oocno VOMOT tN o m cn 00 in 00 00 osOkom on in ko ko O cn m i-i cn 00 cn kO 00 CN CN IN 00 O in kO o kO kO tN cn cn cn o ko cn On kO kO cn cn on cn cn o cn 00 on cn IN 00 ON CN (NOOT cn ko (N N N T O cn rr ^r1 ko o 00 00 cn o -h o N T in N cn on cn 1 O m cn kO CN CN 00 On cn m kO in 1 OTNenTT 00 ON CN T CN in O 0O N T-. in in 1^ 00 oominkom^ T CN kO kO 00 O ON CN in TT O tN CN m On T T cn ON N cn T On (N "i T1 in TT I On cn G 03 X) G O J -G 03 .5 o G CQ (J - H V C (o (J O3 g .&>-*-> m Q- d n a1 03 -r? 6j G O* O 'o V G V o> G G CJ kQ kO ON cn CN O cn CN ON CN tN in in tN 00 cn _p_ m kO CN o o CN OO kO CN CN in kO kO CN On cn tN O kO

Rabobank Bronnenarchief

Statistiek aangesloten banken CCB | 1944 | | pagina 30