Toelichting op enige cijfers van de Balans 62 63 Baten Renten: Liquiditeiten en uitzettingen op korte termijn 7.361.503,55 Effecten en deelnemingen16.956.618,70 Uitzettingen op lange termijn 8.689.000,05 Hypothecaire en andere debiteuren 6.975.817,75 39.982.940,05 Deposito's 766.696,39 Crediteuren29.108.935,35 Diversen 8.662,48 29.884.294,22 10.098.645,83 Saldo koersverschillen beleggingen Saldo van koerswinst bij uitloting en lossing van effecten en koersverlies bij verkoop van effecten. Mede is onder deze post verantwoord het verschil tussen aankoopprijs en de gebruikelijke waar dering met betrekking tot de effecten en de onderhandse leningen, kosten van verwerving mede daaronder begrepen. Activa Aandeelhouders Nog te storten op aandelen: op het per einde 1961 geplaatste kapitaal ad 13-208.000, is nog 90% te storten, zijnde 11.887.200, Aansprakelijkheidsfonds: ingevolge artikel 4 lid 2 der gewijzigde Statuten brengt elk aandeel een aansprakelijkheid van 2.000,boven het bedrag van dat aandeel mede. Bankiers in binnen- en buitenland Hieronder zijn mede begrepen geldmarktuitzettingen in het buitenland tegen onderpand van overheidspapier. Het valuta-risico op deze post is afdoende gedekt. Uitzettingen op korte termijn Nederlands schatkistpapier: schatkistpapier, uitgegeven door de Staat der Nederlanden, bestaande uit schatkistpromessen, schatkistbiljetten en schatkistcertificaten, opgenomen voor het nominale bedrag daarvan. De nog te ontvangen en vooruit ontvangen renten zijn onder het hoofd „Diverse rekeningen" verantwoord. Ander overheidspapier: kortlopend buitenlands overheidspapier, ten aanzien waarvan het valuta risico afdoende is gedekt, alsmede in 1962 vervallende termijnen van leningen aan of gegarandeerd door Nederlandse provinciën, gemeenten, waterschappen en semi-officiële instellingen. Effecten De effectenportefeuille is gewaardeerd naar aanschafwaarde, met dien verstande, dat geen fondsen boven pari zijn opgenomen. De specificatie van het effectenbezit is als volgt: Nominaal Rubriek Boekwaarde Beurswaarde a. Te Amsterdam genoteerde obligaties: 58.949.900 Staat der Nederlanden 57.393.370,95 58.985.238,45 241.990.000 Provinciën, gemeenten enz. 237.771.567,06 246.641.304,38 8.943.000 Bank-en kredietwezen 8.728.937,70 9-178.061,25 40.682.000 Openbare nutsbedrijven 41.881.028,08 43.236.615, 12.470.000 Diversen binnenland 12.274.297,69 12.210.471,25 19.824.000 Diversen buitenland 19.782.870,76 18.990.628,13 382.858.900 377.832.072,24 389.242.318,46 b. Niet genoteerde fondsen: 587.950 Schuldregister 3%% Interbanklening 1947 2.219.143,78 5.272.500 Obligaties binnenland 5.219.471,30 25.035.340 Obligaties buitenland 24.917.427, 410.188.114,32 Beleggingen op lange termijn Ondershandse leningen aan provinciën, gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen. Onder deze post zijn mede begrepen voor 40.506.513,22 leningen aan instellingen onder garantie van het Rijk of van andere publiekrechtelijke lichamen, voor 34.101.149,78 aan semi-overheids- lichamen en voor 2.625.000,aan Belgische gemeenten. Per balansdatum was per saldo nog te storten 75.637.000,terzake van toegezegde of over te nemen leningen. Hypothecaire leningen Deze vorderingen zijn opgenomen voor het nominale bedrag. Debiteuren Debiteuren in rekening-courant: financiering in rekening-courant van voorraden en vorde ringen van coöperaties voor aan- en verkoop van meststoffen en voederartikelen, van coöpe ratieve veilingen, coöperatieve zuivelfabrieken en zuivelverenigingen, coöperatieve slachterijen, coöperatieve suikerfabrieken e.d. Overige debiteuren: leningen op middellange en lange termijn aan anderen dan onder „Beleggingen op lange termijn" zijn verantwoord, waaronder begrepen dergelijke leningen aan evengenoemde coöperatieve instellingen. Deelnemingen 48.000 Aandelen N.V. Boeren-Hypotheekbank (10% gestort) 118.000 Aandelen N.V. Landbouwkredietverzekering „Eindhoven" (10% gestort) 2.750.000 Aandelen Mij. tot Financiering v.h. Nationaal Herstel N.V. 400.000 Aandelen Nederlandse Participatie Maatschappij N.V. 2.500.000 Aandelen Gemeenschappelijk Bankkantoor N.V. 101.500 Aandelen Boeren en Tuinders Levensverzekering N.V. (10% gestort) 10 Aandeel Ontario Coöp. Credit Society. Het valuta-risico van deze post is afdoende gedekt. Per 2 januari 1962 is deze deelneming verhoogd tot nominaal 1.500.000 (waarop 10% gestort).

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1961 | | pagina 33