Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders MIJNE IIEREN, Hierbij hebben wij de eer u overeenkomstig het in artikel 24 der statuten bepaalde, verslag uit te brengen over de gang van zaken in het afgelopen boekjaar en u mededeling te doen van de in 1959 behaalde resultaten, die tot uitdrukking komen in de per 31 december opge maakte balans en in de verlies- en winstrekening over genoemd boekjaar. De toevertrouwde middelen stegen met ruim 25 miljoen, welke stijging goeddeels haar oor sprong vond in de op het einde van het boekjaar tot uitkering gekomen graantoeslagen 1959. De omzet in rekening-courant nam in 1959 opnieuw toe; de relatiekring van de bank breidde zich wederom uit. Na reservering van een bedrag groot 280.000,- voor belasting, bedraagt het winstsaldo over 1959 324.249,99. Tezamen met het onverdeelde winstsaldo 1958 ad 3.377.81 is derhalve be schikbaar 327.627,80. RAAD VAN COMMISSARISSEN In de Algemene Vergadering van 6 april 1959 werden prof. dr. G. Minderhoud en prof. dr. C. F. Schelfer, volgens rooster aan de beurt van aftreden, als lid van de Raad van Commissarissen herkozen. In de vacature, ontstaan door het overlijden van prof. dr. W. Rip, werd voorzien door verkiezing van mr. B. W. Biesheuvel te Aerdenhout. Aan de beurt van aftreden zijn thans de heren J. A. Bergmans en mr. C. Th. E. graaf van Lijnden van Sandenburg. In deze vacatures dient te worden voorzien overeenkomstig het in artikel 15 der statuten bepaalde. DIRECTIE EN PERSONEEL In de samenstelling van de directie kwam in het verslagjaar geen wijziging. De heer J. H. Vruink, procuratiehouder sinds 1 april 1949, verliet op 1 december 1959 wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, de dienst van het Gemeenschappelijk Bankkantoor. Wij zijn de heer ruink erkentelijk voor de uitstekende wijze, waarop hij gedurende ruim tien jaren de belangen van het Gemeenschappelijk Bankkantoor heeft gediend. TOELICHTING OP DE JAARSTUKKEN A. Balans Debiteuren, opgenomen voor nominale waarde Schatkistcertificaten, opgenomen voor nominale waarde Beschikbare middelen, opgenomen voor nominale waarde Reserve Stand op 1 januari 1959 Toegevoegd uit de winst over 1958 Crediteuren Onder dit hoofd zijn opgenomen lopende rente, nog te b( belastingen, alsmede de reserve bedrijfsrisico's 31.171.640,60 7.500.000,— 10.994.130,— 650.000,— 150.000,— 800.000,— i tal en kosten en 881.490,51 B. Verlies- en winstrekening De rekening, sluitend met een voordelig saldo van 324.249,99, is als volgt samengesteld Interest 603.208,35 Provisie 90.868,67 Algemene kosten Reservering voor belasting over 1959 Winstsaldo 1959 Onverdeelde winst 1958 Beschikbaar 694.077,02 89.827,03 604.249,99 280.000,— 324.249,99 3.377,81 327.627,80 DE DIRECTIE Ph. C. M. van CAMPEN. R. MANSCHOT. DE RAAD VAN COMiVIISSARISSEN G. MINDERHOUD, Voorzitter. Edm. DELHOUGNE, Onder-Voorzitter. J. A. BERGMANS. B. W. BIESHEUVEL. J. L. HOOGLAND. J. S. KEYSER. Van LIJNDEN van SANDENBURG. C. G. A. MERTENS. C. F. SCHEFFER. J. B. de van der SCIIUEREN. J. Th. M. SMITS van OYEN. S. van WIJNBERGEN. Aan de Aandeelhouders De balans en de verlies- en winstrekening werden op ons verzoek gecontroleerd door de heren Jonkers de Jong, accountants te Rotterdam. Terzake verwijzen wij naar de accountantsverklaring met betrekking tot die stukken. Wij stellen u voor le. de balans en de verlies- en winstrekening per 31 december 1959. door directie en commis sarissen opgemaakt, goed te keuren 2e. van het winstsaldo, met inbegrip van de onverdeelde winst 1958 ad 3.377,81. groot 327.627,80 a. toe te voegen aan de reserve 200.000, b. te reserveren voor bedrijfsrisico's 125.000. c. over te brengen naar nieuwe rekening 2.627,80 DE RAAD VAN COMMISSARISSEN G. MINDERHOUD, Voorzitter. Edm. DELHOUGNE, Onder-Voorzitter. J. A. BERGMANS. B. W. BIESHEUVEL. J. L. HOOGLAND. J. S. KEYSER. Van LIJNDEN van SANDENBURG. C. G. A. MERTENS. C. F. SCHEFFER. J B. de van der SCHUEREN. J Th. M. SMITS van OYEN. S. van WIJNBERGEN ACTIVA BALANS Pi k 31 DECEMBER 1059 PASSIVA Kantoorgebouw Inventaris Debiteuren Onverschenen interest Schatkistcertificaten Beschikbare middelen Kas Giro Centrale Banken Nederlandsche Bank Bankiers en Kassiers 15.630,43 4.526,18 ..10.426.692,68 544.171,85 3.108,86 1,— 1 31.171.640,60 68.750 7.500.000,— 10.994.130,— 49.734.522,60 Aandelenkapitaal Reserve Rek.-couranthouders ƒ26.943.117,46 Termijndeposanten „15.782.286,83 Crediteuren Onverdeeld saldo 1958 3.377,81 Winst 1959 324.249,99 5.000.000,— 800.000,— 12.725.404,29 881.490.51 327.627,80 49.734.522,60

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1959 | | pagina 46