Aan de Boerenleenbanken, aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven. Wij hebben de eer U te berichten, dat wij ter voldoening aan artikel 24, lid 2 der statuten het verslag, de balans met verlies- en winstrekening en het voorstel ter bepaling van het dividend, bedoeld in artikel 46, hebben onderzocht. Het onderzoek van de balans met de verlies- en winstrekening werd op grond van artikel 26 lid 2 der statuten opgedragen aan een uit ons midden gevormde Commissie van Advies. Deze Commissie bestond uit de Heren: C. G. A. Mertens, A. T. Hettinga, Jos. Zegers en J. C. Biemond. De Commissie van Advies rapporteerde ons dd. 17 maart 1960 als volgt: „Ter voldoening aan artikel 26 lid 2 der statutten hebben wij de balans met de verlies- en winst rekening over het afgelopen boekjaar 1959 onderzocht. Bij dit onderzoek lieten wij ons voorlichten en bijstaan door de door U aangewezen Accountants kantoren Nijst Co. Op grond van ons voornoemd onderzoek, dat met volle medewerking van bestuur en directeuren plaats vond, hebben wij de overtuiging gekregen, dat de balans per 31 december 1959 met de bijbehorende verlies- en winstrekening de juiste toestand der Bank weergeven en dat de administratie met grote nauw keurigheid wordt gevoerd." Mede op grond van dit rapport stellen wij Uw algemene vergadering voor ter décharge van het bestuur en van onszelve de balans per 31 december 1959, de verlies- en winst rekening, het dividendvoorstel en de andere daarbij behorende stukken goed te keuren. In de algemene vergadering van 13 mei 1959 werden tot leden van onze Raad van Toezicht herkozen de Heren: J. B. van Kampen en P. J. Thijssen, terwijl in de plaats van de Heer C. G. A. Opfergelt, die niet meer herkiesbaar was, werd gekozen de Heer C. J. F. Oomen. Dit jaar zijn volgens rooster aan de beurt van aftreden de Heren C. G. A. Mertens, Jos. Zegers, C. J. Biemond en A. Kuylaars. Tot aanvulling dezer vacatures zal gelegenheid worden gegeven. Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 maart 1960. De Raad van Toezicht: C. G. A. Mertens, President J. B. van Kampen Bij ontstentenis van de vice-president door de Raad van Toezicht tot ondertekening aange- Accountantsverklaring wezen. Ondergetekenden verklaren, dat zij de boekhouding van de Coöperatieve Centrale Boeren leenbank te Eindhoven over het jaar 1959 alsmede de achterstaande balans en verlies- en winstrekening hebben gecontroleerd. Op grond van hun onderzoek zijn zij van mening, dat genoemde stukken de vermogens toestand per 31 december 1959 en de behaalde resultaten over 1959 juist weergeven. Accountantskantoren Nijst Co., CORNELISSE Dekkers Eindhoven, februari 1960. 60

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1959 | | pagina 33