f f f f f f 58 59 aan semi-overheidslichamen en voor 2.698.310,aan Belgische Gemeenten. Per balans datum was nog te storten 34.513.000,terzake van toegezegde of over te nemen leningen. Hypothecaire leningen Deze uitleningen zijn, behoudens enkele uitzonderingen, opzegbaar met drie maanden. Debiteuren in rekening-courant Betreft de financiering in rekening-courant van voorraden en vorderingen van coöperaties voor aan- en verkoop van meststoffen en voederartikelen, van coöperatieve veilingen, coöperatieve zuivelfabrieken en zuivelverenigingen, coöperatieve slachterijen, coöperatieve suikerfabrieken e.d. Overige debiteuren Betreft o.m. de geldleningen aan evengenoemde instellingen op langere termijn. Door gaans zijn deze leningen opeisbaar met drie maanden opzegging. Deelnemingen 46.000,aandelen N.V. Boeren Hypotheekbank (10% gestort) 59-500,aandelen N.V. Borgmaatschappij voor Land- en Tuinbouw (10% gestort) 2.650.000,aandelen Mij. tot financiering v/h Nationaal Herstel N.V. 150.000,aandelen Nederlandsche Participatie Mij N.V. 2.500.000,aandelen Gemeenschappelijk Bankkantoor N.V. 101.500,aandelen Boeren en Tuinders Levensverzekering N.V. v/h Jan Truyenfonds Onroerende goederen (10% gestort) Betreft woningen ter voorziening in de huisvesting van personeel. Diverse rekeningen Betreft o.m. te vorderen renten, provisiën en onkosten. Te vorderen wegens gestelde borgtochten Zie hieronder inzake gestelde borgtochten. Kapitaal Stand per 31 december 1958 10.146.000, In 1959 uitgegeven 15 aandelen 15.000, In 1959 teruggenomen 17 aandelen 17.000, Stand per 31 december 1959 10.144.000, Reservefonds Gemeenschappelijke reserve Bijdragen van de boerenleenbanken Stand per 31 december 1959 2.294.502,70 6.594.889,32 479.686,18 7.074.575,50 2.130.336,22 53.298,47 2.183.634,69 f 110.868,01 2.294.502,70 Effectenreserve Stand per 31 december 1958 4.800.000, Toegevoegd ten laste van de winst van 1959 500.000, Stand per 31 december 1959 5.300.000, Bouwreserve Stand per 31 december 1958 2.000.000,— Toegevoegd ten laste van de winst van 1959 1.000.000, Stand per 31 december 1959 3-000.000. Voorziening voor belastingen Betaald zijn de definitieve aanslagen tot en met belastingjaar 1955 en de voorlopige aan slagen tot en met belastingjaar 1959- De reserve is voldoende voor de betaling van de definitieve aanslagen 1956 t/m 1959, terwijl voorts rekening is gehouden met latente vorderingen en schulden t.o.v. de fiscus. Boerenleenbanken - depositorekeningen Betreft door boerenleenbanken op 4- en 4%% depositorekening gestorte bedragen Andere deposito's Betreft o.m. deposito's op termijn van andere relaties dan boerenleenbanken. Diverse rekeningen Betreft o.m. te betalen en vooruitontvangen renten, provisiën en onkosten. Gestelde borgtochten Betreft het totaal der door ons ten behoeve van derden gestelde borgtochten, vrijwel uitsluitend ten gunste van publiekrechtelijke lichamen. Voorstel tot winstverdeling: Het beschikbare winstsaldo bedraagt 683.678,42 Wij stellen U voor dit aan te wenden als volgt: Uit te keren een dividend van 6%, conform art. 46 van de Statuten 60.864, 622.814,42 Van het resterende bedrag ad 622.8L4,42 komt conform art. 46 van de Statuten: aan de Gemeenschappelijke Reserve 10% 62.281,44 aan het Reservefonds 560.532,98 622.814,42 Eindhoven, 11 maart 1960. Het Bestuur: Mr Edm. Delhougne, Voorzitter Jhr Mr J. Th. M. Smits van Oyen, Ondervoorzitter J. A. Bergmans Ir J. B. G. M. ridder de van der Schueren Prof. Dr C. F. Scheffer

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1959 | | pagina 32