56 Toelichting op enige cijfers van de verlies- en winstrekening: Bedrijfskosten Deze post is als volgt samengesteld: 1.367.254,94 166.832,33 252.497,23 162.445,59 27.442,13 95.172,29 234.677,26 282,813,28 308.207,68 223.226,34 3 120.569,07 Af: Inspectiebijdragen 212.322,26 Vergoedingen van derden 32.371,89 244.694,15 2.875.874,92 Afschrijving onroerende goederen Betreft afschrijving op een aangekocht woonhuis. Afschrijving gebouwen en inventaris Betreft de kosten van verbouwing van de bij de Centrale Bank in gebruik zijnde kantoor panden, alsmede de kosten van vernieuwing en uitbreiding van de inventaris. Nadelig saldo koersverschillen beleggingen Betreft het saldo van koerswinst bij uitloting en lossing van effecten en koersverlies bij verkoop van effecten. Mede is onder deze post verantwoord het verschil tussen aankoop prijs en de gebruikelijke waardering met betrekking tot de effecten en de ondershandse leningen, kosten van verwerving mede daaronder begrepen. Voorzieningen inzake pensioenregelingen Betreft bij de Boeren en Tuinders Levensverzekering N.V. gestorte inkoopsommen voor de verzekering van verstreken dienstjaren in verband met verhoging van de pensioen grondslagen. Andere baten Betreft o.m. het voordelig exploitatie-saldo op onroerende goederen. In vorige jaren werd in de specificatie van de bedrijfskosten opgenomen een hoofd „Sociale en andere lasten". Deze kosten zijn thans ondergebracht onder de hoofden „Sociale lasten" en „Verzekeringen, accountant en andere lasten". De in 1958 opgenomen post „Sociale en andere lasten" kan naar dezelfde maatstaven als volgt worden onderverdeeld: Sociale lasten 249-565,08 Verzekeringen, accountant en andere lasten 136.322,19 385.887,27 Salarissen: binnendienst 1.026.493,94 buitendienst340.761, Salaris- en kindertoeslagen: binnendienst 123.557,55 buitendienst43.274,78 Sociale lasten Inspectiekosten Vergaderkosten Onderhoud gebouwen en inventaris Propaganda Drukwerk, kantoorbehoeften, formulieren, porti, etc. Verzekeringen, accountant en andere lasten Diversen Toelichting op enige cijfers van de balans: Aandeelhouders nog te storten op aandelen Op het per einde 1959 geplaatste kapitaal ad 10.144.000,-— is nog 90% te storten, zijnde 9-129.600, Aandeelhouders aansprakelijkheidsfonds Ingevolge artikel 4 lid 2 der gewijzigde statuten brengt elk aandeel een aansprakelijkheid van 2.000,boven het bedrag van dat aandeel mede. Schatkistpapier Betreft het nominaal bedrag van Schatkistpapier, uitgegeven door de Staat der Neder landen, bestaande uit Schatkistbiljetten, Schatkistpromessen en Schatkistcertificaten. De nog te ontvangen en vooruitontvangen rente zijn onder het hoofd „Diverse rekeningen ver antwoord. Effecten De effectenportefeuille is gewaardeerd naar aanschafwaarde, met dien verstande, dat geen fondsen boven pari zijn opgenomen. De specificatie van het effectenbezit is als volgt: Nominaal Rubriek Boekwaarde Beurswaarde a) Te Amsterdam genoteerde obligaties: vv 'it-j 53.119.000,Nederl. Staatsleningen 51.010.969,07 50.971.366,88 166.800.000,Provinciën, Gemeenten, etc. 165.406.777,81 167.651.291,63 10.117.000,Bank- Kredietwezen 9.862.562,01 10.086.892,50 34.881.000,Openbare Nutsbedrijven 34.875.814.35.794.770, 5.128.000,Diverse obligaties binnenland 5.087.093,72 4.954.230,— 10.717.000,Diverse obligaties buitenland 10.700.662,50 9.666.260 280.762.000,— ƒ276.943.879,11 ƒ279.124.811,01 b) Niet genoteerde fondsen: 679-200,Schuldregister 314% Interbanklening 1947 2.563.555,50 12.400.000,Niet genoteerde binnenlandse obligaties 12.072.248. ƒ291.579.682,61 c) Vooruitbetaling op nog te ontvangen effecten: 18.300.000,Provinciën, Gemeenten, etc. 17.747.936,80 309.327.619,41 Op de balansdatum was nog te storten wegens in 1960 te ontvangen fondsen nominaal 25.000.000,—. Beleggingen op lange termijn Betreft ondershandse leningen aan provinciën, gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen. Onder deze post zijn mede begrepen voor 31.705.104,23 leningen aan instellingen onder garantie van het rijk of van andere publiekrechtelijke lichamen, voor 48.821.293,94 Het valutarisico van deze post is afdoende gedekt. V7 o z8 - 57

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1959 | | pagina 31