54 55 Eysden opgericht 12 october 1910 Gaanderen 8 september 1910 Goirle 23 februari 1910 Grevenbicht 24 januari 1910 Haarsteeg 22 februari 1910 Haastrecht 31 mei 1910 Den Hout 21 januari 1910 Liempde 11 maart 1910 Munsterscheveld 5 juni 1910 Princenhage 6 december 1910 Reek 1 juli 1910 Rosmalen 24 januari 1910 Rijswijk 12 september 1910 Schaesberg 23 augustus 1910 Stratum 13 december 1910 Valburg 28 september 1910 Veldhoven 21 februari 1910 Weerselo 9 october 1910 Aan het einde van 1959 bedroeg het aantal aangesloten boerenleenbanken 598, als volgt over de provincies verdeeld: Noord-Brabant 210 Noord-Holland 34 Limburg 162 Zeeland 13 Gelderland 74 Utrecht 9 Overijsel 48 Drenthe 7 Zuid-Holland 34 Friesland 7 Rente Gedurende het jaar 1959 werden in het verkeer met de aangesloten boerenleenbanken de volgende rentetarieven toegepast: credit: over het laagrentend gedeelte 1%% over het hoogrentend gedeelte 3*4% Het laagrentend gedeelte was daarbij bepaald op een bedrag gelijk aan 10% van de som van de toevertrouwde spaargelden en van alle deposito's, vermeerderd met een bedrag van 80% van de creditgelden in lopende rekening. Bij de bepaling van het laagrentend gedeelte werd voor de boerenleenbanken, waarvan het totaal aan ingelegde gelden ligt tussen 400.000,en 500.000,slechts gedeelte als laagrentend in aanmerking genomen. Voor boerenleenbanken met een totaal aan ingelegde gelden van 300.000,tot 400.000,werd dit voor y8 gedeelte gedaan; voor boerenleenbanken met minder dan 300.000,ingelegde gelden bedroeg de rentevergoeding over het gehele tegoed 3 toeslagen: A. Boven de genoemde rente van 3%% werd een toeslag gegeven van 3^2over het bedrag, dat het gemiddelde rekening-courantsaldo hoger is dan 40% doch niet meer dan 60% van het gemiddelde der ingelegde gelden. Ben toeslag van 1% werd gegeven over het bedrag, dat het gemiddelde rekening-courantsaldo meer is dan 60% doch minder dan 75% van het gemiddelde der ingelegde gelden en een toeslag van lk^% over het bedrag, dat het gemiddelde rekening-courantsaldo hoger is dan 75% van het gemid delde der ingelegde gelden. B. Boven de rente van 31%% werd een toeslag gegeven van 14% over een bedrag ter grootte van het totaal der depositorekeningen bij de Stichting Spaarbank en de deposito tegoeden bij de boerenleenbanken van een maand of langer plus het totaal der gebonden spaarrekeningen, voorzover over dit bedrag in de rekening-courant bij de Centrale Bank niet reeds een der onder A. genoemde toeslagen werd genoten. debet: gedurende het gehele jaar 4%%. Controle Onze boeken worden maandelijks afgesloten door het opmaken van een maandbalans; de door de accountant getekende maandbalansen worden regelmatig aan de leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht toegezonden. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 17 vierde lid der statuten is het proces-verbaal van de Raad van Toezicht tegelijk met de hierbij aangeboden, door het Accountantskantoor getekende, balans en verlies- en winstrekening afgedrukt.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1959 | | pagina 30