Boekhouding In het vorig jaarverslag werd medegedeeld, dat de mechanisatie belangrijk verbeterd was. Het afgelopen jaar was het eerste volle jaar waarin met de nieuwe installaties is gewerkt. Geconstateerd kon worden, dat de werkzaamheden geheel volgens plan konden worden uitgevoerd. Door de mechanisatie en enkele andere organisatorische maatregelen kon het werk van de boekhouding met minder mensen en practisch zonder overwerk worden verricht. Ook de rentenota's voor de boerenleenbanken konden vroeger dan ooit aan de plaatselijke banken worden toegezonden. Giro Ontvingen wij in 1958 in totaal 2.591.000 opdrachten met een totaalbedrag van 5.015.000.000,in 1959 "was dit aantal gestegen tot 3.028.000 posten met een totaal bedrag van 5.079-000.000,—. Hieruit blijkt, dat het girale geldverkeer via de Centrale Bank weer is toegenomen. Per werkdag werden gemiddeld uitgevoerd 10.000 opdrachten met een totaalbedrag van 16.930.000,(In 1958: 8.600 posten met een totaalbedrag van 16.716.000, In de maand december werden de meeste opdrachten ontvangen nl. 299-396 (een werk daggemiddelde van 11.976), terwijl de maand maart met 205.456 het kleinste aantal op drachten te verwerken gaf (een werkdaggemiddelde van 8.933). Het bankgiroformulier was per 31 december 1959 bij ruim 400 boerenleenbanken in gebruik. Rechtskundige Afdeling Ofschoon niet te ontkennen valt, dat het aantal kwade posten, die door onze tussen komst moesten worden geïncasseerd, in het verslagjaar wederom is gestegen, was deze stijging, gezien in het licht van de aanzienlijke uitbreiding, die de voorschot- en krediet verlening opnieuw heeft ondergaan, practisch van geen betekenis. Het aantal faillissementen van debiteuren der aangesloten boerenleenbanken lag zelfs lager dan in vorig verslagjaar. Het aantal executies van hypothecaire onderpanden daarentegen steeg tot twaalf, waarvan een drietal per ultimo van het verslagjaar nog niet was geëindigd. Van deze executies eisten beleggingen buiten de landbouw opnieuw het leeuwenaandeel op en het is merkwaardig dat, voorzover daarbij verlies geleden werd, deze verliezen alleen op beleggingen buiten de landbouw zijn ontstaan, zulks als gevolg van de hoge taxatie van het onderpand bij het aangaan van de lening. Het voorbereiden van de steeds meer voorkomende speciale financieringen vereiste op nieuw veel werk en tijd. In het bijzonder gold dit het tot stand komen van de regeling nopens de mestvarkensfinanciering, die in het verslagjaar gestalte kreeg, en, naar spoedig bleek, in een grote behoefte voorziet. Daarnaast vond oprichting en financiering van diepvries- kluizen, beregeningscoöperaties en andere vormen van coöperatieve samenwerking, die gedurende de laatste jaren op het terrein van de land- en tuinbouw zijn ontstaan, verdere voortgang. Bovendien moest wederom in tal van gevallen juridische bijstand en advies worden verleend bij statutenwijziging van kredietgenietende organisaties zoals veilingen, zuivelfabrieken, aankoopverenigingen en dergelijke. Ook aan de plaatselijke banken konden wederom vele adviezen worden gegeven en dien- 52 sten worden verleend bij het tot oplossing brengen van de velerlei ingewikkelde problemen waarmede het landbouwkrediet zich in toenemende mate geconfronteerd ziet. Zelfs bleek de wenselijkheid de heren kassiers op voor dit doel belegde bijeenkomsten de nodige voorlichting te geven omtrent de rechtsgevolgen van diverse gebeurlijkheden, waarmede zij naar wij vertrouwen in voorkomende gevallen hun voordeel kunnen doen. Het stemt dan ook tot voldoening, dat deze cursussen zich in een grote belangstelling mochten verheugen. De Wet op de Stichtingen noodzaakte nog voor het einde van het verslagjaar aan de offi ciële naam van de Spaarbanken onzer boerenleenbanken het woord „stichting toe te voegen. Van de daarmee verband houdende statutenwijziging is gebruik gemaakt om ook nog enkele andere artikelen te herzien, waardoor opnieuw aansluiting is verkregen met de statuten van de plaatselijke boerenleenbanken, zoals deze na de laatste wijzigingen waren komen te luiden. Dat het op zo n korte termijn voorbereiden en verzorgen van circa 600 statuten wijzigingen heel wat extra werk heeft veroorzaakt is duidelijk. Niet onvermeld mag tenslotte blijven de aanzienlijke uitbreiding welke het aantal speciaal opgemaakte akten opnieuw heeft ondergaan, hetgeen ter bevordering van een vlotte afwer king verdere personeelsuitbreiding noodzakelijk maakte. In het verslagjaar werden niet minder dan 13.000 hypotheekdossiers gecontroleerd waarbij moet worden bedacht, dat de hypotheekverlening slechts één, zij het ook zeer belangrijk facet is van het geheel der kredietverlening. Boerenleenbanken Wij rekenen het ons tot een voorrecht bij deze te huldigen de boerenleenbanken, die in 1960 ZESTIG OF VIJFTIG JAREN haar sociale taak naar Christelijke beginselen ten bate van de boeren- en tuindersstand hebben uitgeoefend. De boerenleenbanken, die ten getale van 11 het diamanten en ten getale van 21 het gouden jubileum herdenken, zijn de volgende: 60 jaar 50 jaar Berlicum Best Bladel Dinther De Eerde Eys-Wittem Lopik Oosteind Oudewater Roosendaal Woensel Barendrecht Boskoop Epen opgericht 25 maart 1900 10 januari 1900 11 november 1900 16 december 1900 6 december 1900 14 october 1900 5 april 1900 13 mei 1900 22 october 1900 27 mei 1900 13 december 1900 opgericht 29 december 1910 26 november 1910 25 januari 1910 53

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Coöperatieve Centrale Boerenleenbank | 1959 | | pagina 29